Astrální larvy a parazité

15.10.2018

ASTRÁLNÍ LARVY A PARAZITÉ... o co se jedná ?

To, že můžeme mít v těle parazity, kteří mohou způsobovat různé nemoci, je dnes již každému známo, ale málo se ví, že můžeme ve svých energetických tělech hostit také ASTRÁLNÍ LARVY A PARAZITY. Většina lidí JE POD VLIVEM astrálních entit, které ovlivňují jejich chování a odebírají jejich životní energii - snižují jejich Bovisy.

Astrální PARAZIT parazituje na jakékoli negativní myšlence či emoci. Astrální LARVY stojí za psychickými závislostmi.

více o Bovisech zde:

ASTRÁLNÍ LARVA tedy vzniká při závislostech /kouření, pití, zneužívání omamných látek včetně léků, ale také při "nevinných" závislostech - na kávě, člověku, na sladkém atd./

Astrální larvy, jsou spjaté a doslova vděčné za jakýkoli zvyk, resp. zlozvyk, kterým mohou lidé "trpět" 
Stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. 

Lidé si tyto entity přitahují svými negativními myšlenkami a negativním způsobem života

Člověk, který hostí ve své auře astrální larvu či parazita se ocitá v "začarovaném" kruhu. 

Má svůj zlozvyk - závislost, ať už jde o kouření,alkohol, drogy,či různé psychické závislosti např. na druhém člověku, na sladkém, kávě, lécích atd...,která mění jeho vůli, a jen těžko sbírá síly k tomu, aby stav změnil. 


Většina obyvatel je pod vlivem astrálních larev, parazitů a ostatních entit, které ovlivňují jejich chování a odebírají jejich životní energii. 

Mezi vlivy, které umožňují průnik parazitů do aury člověka a umožňují odebírání životní energie patří: alkohol, narkotika, cigarety, pornografie, elektrosmog, nízké pudy, jako např. sex bez lásky, destrukční hudba, strach, stres a jiné záležitosti, které náš život může přinášet,

a které tak zhoubně považujeme za reálné a "normální"!!!

Astrální parazité, jsou spjaté a doslova vděčné za jakýkoli zvyk, resp. zlozvyk, kterým mohou lidé "trpět" v domnění, že "to už jinak nejde", "já takový jsem", "bez toho bych nemohl žít", "to už mám v genech". Ano, tito lidé si ani neuvědomují, jakou "pravdivou lež" vlastně říkají, jak přesně považují své negativní zlozvyky za životně důležité, stejně tak jako přežívání astrálních larev a parazitů na sobě. 

Bez lidského negativního myšlení a jednání, bez živení jeho negativních emocí a všech druhů negativních energií by jeho astrální parazité nepřežili.

Astrální entity mohou být rozděleny do dvou odlišných typů. 

Vědci je označili jako "černé" a "světlé-čisté". Už tyto názvy naznačují charakter entit.

Černé entity vykazují stálou aktivitu v infiltračních pokusech, v průniku do lidské aury. 

Světlé entity zpravidla takovou činnost nevykazují. Výsledný psychofyziologický stav člověka je odlišný při působení černých a světlých entit. 

Černý astrální parazit parazituje na jakékoli negativní myšlence či emoci. 
Astrální larvy můžeme rozlišit dvojího typu. Prvním jsou tzv. larvy kategorické. Ty vznikají opakováním "špatných" myšlenek. Tyto larvy jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků. Znají je velice důvěrně kuřáci, alkoholici, uživatelé drog, apod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. Probouzí v nás hlad po nich.

Druhým typem jsou larvy sanegorické. Ty nám pomáhají budovat dobré zvyky. Často doprovázejí ty, kteří se vášnivě zabývají nějakým koníčkem. Tyto larvy mohou být velice užitečné, dají se i cíleně využít k boji s larvami kategorickými.

Na základě provedených vědeckých experimentů bylo zdokumentováno, že většina lidí je pod neustálým působením negativních astrálních entit.

Vědci za pomoci vylepšené metody Kirlian byli schopní získat nejen jasný záznam astrálních objektů, ale i studovat jejich dynamické chování.

Prokázat přítomnost entit lze hlavně pomocí mimosmyslového vnímání, nikoli pomocí našich 5ti smyslů.

Ale podařilo se i pro zarputilé nedůvěřivce - astrální parazity vyfotografovat.

Široké veřejnosti je dobře známá metoda manželů Kirlianových, kteří mezi prvními získali záběry energetických polí v okolí biologických objektů. Vědci věnující se výzkumům paranormálních jevů nazývají tato pole aurou objektů.

Existuje poměrně mnoho vědeckých prací, které potvrzují vztah dynamiky těchto polí s psycho-fyziologickým stavem člověka


Získané výsledky potvrzují přímou interakci astrálních entit s aurou lidí.

Vědci tvrdí, že jsou schopni zachytit fáze průniku astrální negativní entity do aury objektu. Z výsledků výzkumu vyplývá, že v první fázi průniku astrální entita synchronizuje své vnitřní rytmy s rytmy "oběti" a tím získá přístup k auře "oběti". Po proniknutí do aury - biopole "oběti" se mění i vnitřní rytmy "oběti" pod vlivem astrální entity!

Výsledky pokusů byly natolik neočekávané, že došlo k tomu, co je typické pro negativní stav: Celý výzkum (resp. jeho výsledky) byl ihned zařazen mezi záležitosti "přísně tajné".


 Zbavit se astrálního parazita lze nejen technikou čištění pomocí kvantového pole (pouze přechodně), ale hlavně prací na sobě... v první řadě - zbavením se závislostí.

Z výše uvedeného vyplývá, že lidé si tyto entity přitahují svými negativními myšlenkami, volbami a negativním druhem života...tedy svým negativním stavem ve kterém se nachází. To je hlavní dlouhodobě neřešený problém lidstva.

Astrální larvy i parazité přežívají skrze ty, kteří je živí svými negativními myšlenkami, zlozvyky a volbami negativního druhu života 


Například již "chronický" příklad - kouření. Kuřák má po delší době na cigaretách určitou závislost - bez nich se cítí nesvůj, může mít určité stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, být nervózní, v horších případech trpí konkrétními symptomy odrážejícími narušení nebo již poškození té či oné tkáně, orgánu... Víme, co tyto stavy vyvolává? Proč ten člověk chce další cigaretu? Co ho nutí sáhnout po krabičce a zapálit si? Je to snad jeho vlastní vědomí? 

Není, známe plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a nemohou. Proč tedy? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit - to je také příčina, ze které ona larva vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život - potom jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.

(Astrálním parazitem může být také zbloudilá duše zemřelého člověka, který neměl parametry, aby postoupil do světla. Tato duše je zmatená a jediné co dokáže dělat je vykonávat zlo. Přilepí se na vibračně odpovídajícího živého člověka a realizuje si své plány přes něj. Většinou funguje jako "našeptávač", kdy se člověk jen ztěžka brání výzvám....jako např. " jdi, napij se, vezmi si drogu, ubližuj, zbij, nadávej, zabij...)

Člověk silně ovládaný negativním stavem (v současnosti 98% obyvatel Země) živí v průměru 3- 5 astrálních parazitů na svých tělech. Čím více člověk podléhá ve svém jednání negativitě a je tak zdrojem nízkých, hrubých vibrací, tím více parazitů se ho drží. Lidé mohou hostit i deset parazitů, přesně podle jejich duchovní úrovně, resp. negativnímu způsobu života.

Jak bylo uvedeno výše, hrubé, negativní vibrace (energie) pocházející primárně z negativních myšlenek (dále emocí a následně pak jednání), oslabují auru dotyčného člověka a v podstatě OTEVÍRAJÍ dveře klepajícím a čekajícím astrálním parazitům a duchům

Astrální parazité, jsou spjaté a doslova vděčné za jakýkoli zvyk, resp. zlozvyk, kterým mohou lidé "trpět", na kterém lidé ulpívají v domnění, že "to už jinak nejde", "já takový jsem", "bez toho bych nemohl žít", "to už mám v genech". Ano, tito lidé si ani neuvědomují, jakou "pravdivou lež" vlastně říkají, jak přesně považují své negativní zlozvyky za životně důležité, stejně tak jako přežívání astrálních parazitů na sobě. Bez lidského negativního myšlení a jednání, bez živení jeho negativních emocí a všech druhů negativních energií by jeho astrální parazité nepřežili.


Tyto parazitální larvy jsou zhmotněním našich zlozvyků a v podstatě velmi své tvůrce - tedy nás - negativně ovlivňují. Svádí nás k uskutečňování dalších a dalších špatných skutků, na kterých se přiživují.

Lidé si je přitahují sami, a to svými zlozvyky. Například již "chronický" příklad - kouření. Kuřák má po delší době na cigaretách určitou závislost - bez nich se cítí nesvůj, může mít určité stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, být nervózní, v horších případech trpí konkrétními symptomy odrážejícími narušení nebo již poškození té či oné tkáně, orgánu... Víme, co tyto stavy vyvolává? Proč ten člověk chce další cigaretu? Co ho nutí sáhnout po krabičce a zapálit si? Je to snad jeho vlastní vědomí? Není, známe plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a nemohou. Proč tedy? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit - to je také příčina, ze které ona larva vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život - potom jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.

Člověk závislý na alkoholu - také pije proto, že "hostí" larvu, která se přiživuje na jeho závislosti. Bez alkoholu by larva nemohla existovat, a proto u člověka vyvolá závislost, aby mohla dále existovat. Člověk, který propadne pití, málokdy přestane ze své vlastní vůle. Larva z něj saje (a to doslova) jeho psychickou energii a vitální sílu a nutí ho dále v pokračování jeho zlozvyku. Neléčená závislost často končí smrtí jedince nebo těžkým poškozením organismu.

Drogy - uživatel drog jim podlehne velice rychle, namlouvá si zpočátku, že vše je pod kontrolou. Po prvních dávkách se utvoří silná larva, která je čím dál tím silnější, a od svého tvůrce žádá další příděl. Věda si tohle vysvětluje na základě toho, že drogy ovlivňují vědomí a vzniká závislost na základě fyzických a psychických potřeb, uměle vytvořených konkrétní chemickou látkou.

Vyvstává zde otázka, co se stane s larvou, když se daný člověk podrobí například léčení své závislosti. Larva existuje i nadále, ale něco ji od svého tvůrce dělí - je to jeho vědomí, které nabylo opět určité samostatnosti a uvědomuje si, že to, co dělal je špatné. Čím více si toto člověk uvědomuje, tím více se od larvy oprošťuje, larva slábne, až se nakonec rozplyne.

JAK SE ZBAVIT ASTRÁLNÍCH PARAZITŮ A JINÝCH ENTIT ?

nejlepším řešením v souvislosti s odstraněním astrálních parazitů je 

vědomá práce na SOBĚ SAMÉM.

Budovat a pěstovat v sobě POZITIVNÍ STAV. V pozitivním stavu nemají astrální parazité místo, neboť jemnovibrační - pozitivní energie je odpuzují. Jemnovibrační, pozitivní energie je doslova NIČÍ, ZABÍJEJÍ. Larva tak ztrácí zdroj své výživy, bude čím dál více slábnout, až postupně zmizí.

Člověk se však ocitl v "začarovaném" kruhu. Má již svůj zlozvyk, je pod vlivem astrální larvy, která mění jeho vůli, a nemá dostatek sil, aby stav změnil. 

  Stav lze ovlivnit pomocí kvantové vlny, kdy je astrální larva odstraněna a člověk má čas svou vůlí zlozvyk odbourávat. Nejprve si tvoří stále nové a nové larvy vlivem svého zlozvyku, ale v intervalech po očistě a tedy stavu bez larvy, může na sobě pracovat a zlozvyku, a tím pádem i larvy, se navždy zbavit.

další info zde: https://www.vesmirna-pravda.eu/astralni-parazite/