VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

INFORMACE O COOKIES

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

PLATNÉ OD 15. 11. 2022

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává Jana Čekanová, IČ 10051678, se sídlem Ostrov, Lidická 653, kontaktní email: fitness-cekanka@seznam.cz , kontaktní telefon: +420 608 313 531 (dále jen "Prodávající").

1.2 Zboží a služby, které Prodávající poskytuje, jsou duchovního charakteru, u nichž nebyla klinicky prokázána jejich účinnost. Zboží ani Služby nejsou určeny jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu.

1.3 VOP se použijí na všechny smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ve vztahu k dodání Zboží, Služeb nebo poskytnutí Kurzu.

1.4 V případě, že je Kupující zároveň Spotřebitelem, má všechna práva vyplývajících z těchto VOP. Kupující, který není Spotřebitelem, nemá práva, která jsou těmito podmínkami nebo zákonem určená výlučně Spotřebitelům.

1.5 Prezentace Zboží, Služeb a Kurzů umístěná stránkách Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží nebo Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 Termíny používané v těchto podmínkách velkými počátečními písmeny mají následují význam:

"Digitální obsah" = videa, audionahrávky, e-knihy a jiný obdobný obsah nabízený Prodávajícím v digitalizované podobě dodávaný elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče

"Kupující" = fyzická nebo právnická osoba která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu, souhrnný termín zahrnující v sobě jak Spotřebitele, tak jakékoliv jiné osoby, které s Prodávajícím uzavírají smlouvu

"Kurz" = kurz organizovaný Prodávajícím osobně nebo online

"Prodávající" = Jana Čekanová, IČ 10051678, se sídlem Ostrov, Lidická 653

" Smlouva" = smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, kterou se Prodávající zavazuje k (a) dodání Zboží, (b) zpřístupnění Digitálního obsahu. (c) poskytnutí Služby a/nebo (d) poskytnutí Kurzu a Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou cenu

"Spotřebitel" = fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

"Účastník" = konkrétní člověk, který se účastní Kurzu

"VOP" = tyto obchodní podmínky

"Zboží" = zboží nabízené k prodeji Prodávajícím, termín v sobě zahrnuje jak Prodávajícím běžně nabízené zboží v hmotné podobě, tak v nehmotné podobě dodávané formou Digitálního obsahu, nevyplyne-li z povahy ustanovení jinak

"Služba" = služby, které poskytované Prodávajícím v rozsahu uvedeném v popisu služby

3. ZBOŽÍ A SLUŽBY

3.1 Konkrétní specifikace Zboží a kupní cena je uvedena u popisu Zboží na stránkách Prodávajícího.

3.2 Konkrétní specifikace Služby a kupní cena je uvedena u popisu Služby na stránkách Prodávajícího. Služby jsou poskytovány osobně, online, ale i na dálku, bez osobní účasti Prodávajícího nebo Kupujícího. Konkrétní způsob poskytnutí Služby je sjednán mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3.3 Prodávající poskytuje Zboží a Služby duchovního charakteru, jejichž účinnost nebyla klinicky ověřena. Zboží ani Služby nejsou určeny jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu. V případě zdravotních problémů je nutné onemocnění konzultovat s lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

4. KURZ

4.1 Konkrétní specifikace Kurzu je uvedena u popisu Kurzu na stránkách Prodávajícího. Popis obsahuje vždy alespoň název kurzu, stručný popis obsahu nebo zaměření, délku trvání kurzu, počet lekcí a cenu kurzu.

4.2 Prodávající poskytuje Kurzy online nebo osobně a Kurz může probíhat některými z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

a) skupinové lekce, kterých se Účastníci zúčastňují osobně v určeném místě a čase;

b) video lekce vytvořené Prodávajícím, které jsou zpřístupněny Účastníkovi po uvedenou dobu;

c) online lekce probíhající v reálném čase, při nichž mohou Účastníci reagovat a zapojit se svými dotazy či připomínkami;

d) textové materiály poskytované v tištěné podobě nebo ve formě Digitálního obsahu;

e) soukromé podpůrné skupiny založené na sociálních sítích.

Základní součásti a průběh Kurzu jsou uvedeny u popisu Kurzu.

4.3 Audiovizuální a jiná autorská díla zpřístupněná Účastníkům v průběhu Kurzu jsou chráněné autorským právem a mají povahu práv duševního vlastnictví. Účastník není oprávněn do těchto práv zasahovat, zejména není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Prodávajícího šířit jakýkoliv záznam z kurzu, zveřejňovat nebo sdílet poskytnutá videa nebo vytvářet kopie předaných materiálů, bez ohledu na to, zda materiály byly předány v hmotné podobě nebo ve formě Digitálního obsahu. Je-li osoba Účastníka odlišná od Kupujícího, jsou k plnění závazků z duševního vlastnictví povinni společně a nerozdílně. Ustanovení čl. 5.2 až 5.4 VOP se použije přiměřeně.

4.4 Nemůže-li se Účastník zúčastnit Kurzu, může se po domluvě s Prodávajícím zúčastnit jiného Kurzu ve stejné cenové kategorii. V případě dlouhotrvajícího Kurzu, který je složený z více než jedné lekce, se neúčasti Účastníka nenahrazují a Účastník nemá nárok na vrácení poměrné části ceny odpovídající lekci, které se Účastník nezúčastnil.

4.5 Nezúčastní-li se Účastník Kurzu nebo některé jeho části z důvodu porušení povinnosti Prodávajícího, může účastník využít práva z vadného plnění a požadovat slevu ve výši ceny lekce, které se Účastník z důvodu porušení povinnosti Prodávajícího nemohl účastnit.

5. DIGITÁLNÍ OBSAH

5.1 Konkrétní specifikace Digitálního obsahu je uvedena na stránkách Prodávajícího a jedná se zejména o předtočená videa a audionahrávky vytvořené Prodávajícím, zaměřené na zvládnutí práce s energiemi a praktik vedoucích k ozdravení a pročištění těla, aury, čaker i prostoru.

5.2 Zaplacením ceny a zpřístupněním Digitálního obsahu má Kupující právo digitální obsah užít pro svou osobní potřebu, a to i opakovaně. Přistup k Digitálnímu obsahu je garantován 2 měsíce ode dne zpřístupnění, poté může být přístup k Digitálnímu obsahu omezen.

5.3 Kupující bere na vědomí, že zpřístupněný Digitální obsah je chráněn autorskými právy. Kupující se zavazuje užít zpřístupněný Digitální obsah pouze shora uvedeným způsobem a zejména se zavazuje Digitální obsah nezpřístupňovat třetím osobám, a to ani v části, jakoukoliv formou, zejména vytvářením kopií těmto osobám (ve fyzické nebo digitální formě), zveřejňováním na sociálních sítích apod. Kupující není oprávněn Digitální obsah užívat žádnými dalšími způsoby porušujícími právní předpisy či autorská práva Prodávajícího. Kupující nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví Digitálního obsahu, držitele stažené rozmnoženiny a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření Digitálního obsahu.

5.4 V případě porušení povinnosti dle čl. 5.2 nebo 5.3 je Prodávající oprávněn omezit a zrušit přístup Kupujícího a Účastníka k Digitálnímu obsahu. Současně je Kupující a Účastník povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši trojnásobku sjednané ceny dodaného Digitálního obsahu nebo poskytnutého Kurzu podle toho, která částka je vyšší. Tím není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se úhrady vzniklé škody.

6. ÚDAJE O FUNKČNOSTI A SOUČINNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

6.1 Pro účast na Kurzu v online podobě je vyžadován počítač nebo jiné zařízení schopné přehrávat audiovizuální záznamy, internetové připojení a internetový prohlížeč.

6.2 Pro účast v soukromých skupinách na sociálních sítích může být vyžadována registrace na konkrétní sociální síti (zejm. Facebook).

6.3 Pro otevření Digitálního obsahu ve formě předtočených videí a audionahrávek je vyžadován počítač nebo jiné obdobné zařízení, internetové připojení a internetový prohlížeč. Digitální obsah je poskytován primárně prostřednictvím internetových stránek www.youtube.com nebo prostřednictvím jiných služeb uvedených v popisu Digitálního obsahu.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena za Zboží, Službu nebo Kurz je vždy uvedena v popisu Zboží, Služby nebo Kurzu před uzavřením smlouvy s Prodávajícím. Uvedená cena je konečná a obsahuje veškeré daně a poplatky.

7.2 Cena za Kurzy a Služby je hrazena výhradně předem, převodem na účet nebo na dobírku. Jiný způsob platby Prodávající neumožňuje.

7.3 Cena může být navýšena pouze v případě čerpání dalších služeb (zejm. přepravné a balné, poplatky spojené s úhradou ceny), jejichž výše bude Kupujícímu oznámena před uzavřením Smlouvy.

7.4 V případě, že na stránkách Prodávajícího jsou uvedeny zjevně nesprávné informace ke kupní ceně (např. zjevná chyba v textu a nepřiměřeně nízká cena), není Smlouva uzavřena, a to ani v případě automatického potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu případně uhrazenou cenu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o pochybení dozví.

7.5 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.6 Vznikne-li Prodávajícímu povinnost vrátit kupní cenu, je Prodávající oprávněn na tuto povinnost započíst veškeré pohledávky za Kupujícím.

8. UZAVŘENÍ SMLOUVY

8.1 Smlouva je uzavřena dohodou stran o předmětu plnění takto:

a) Kupující odešle objednávku Prodávajícímu, ve které specifikuje (a) druh a množství Zboží (b) druhy požadované Služby a/nebo (c) specifikaci Kurzu;

b) Neobsahuje-li objednávka veškeré informace nutné pro její kompletaci, je Prodávající oprávněn kontaktovat Kupujícího s upřesněním jeho požadavků. Nebude-li Kupující reagovat ani ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení druhé výzvy, je Prodávající oprávněn objednávku stornovat;

c) Prodávající přijme objednávku Kupujícího nebo odešle protinabídku s finální specifikací ceny a současně odešle platební údaje pro úhradu ceny. Splatnost ceny je 15 dnů;

d) úhradou ceny je uzavřena Smlouva. Nezaplatí-li Kupující cenu ani na základě druhé výzvy Prodávajícího, je Prodávající oprávněn objednávku stornovat.

8.2 Objednávku Kupující učiní primárně prostřednictvím e-shopu Prodávajícího, vyplněním kontaktního formuláře na stránkách https://www.janacekanka.cz. Potvrzení ze strany Prodávajícího může být nahrazeno automatickými prostředky. Pro uzavření smlouvy není vyžadovaná listinná forma.

8.3 Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.

8.4 Neobsahuje-li objednávka identifikační údaje Kupujícího (jméno a příjmení/název, datum narození/identifikační číslo, bydliště/sídlo), není Prodávající povinen objednávku přijmout.

8.5 Případné chyby vzniklé při vyplňování údajů lze opravit na základě oznámení zaslaného emailem Prodávajícímu.

8.6 Uzavřená Kupní smlouva je uložena u Prodávajícího a Kupující k ní nemá přístup. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

9. ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

9.1 Prodávající zasílá Zboží Kupujícímu:

a) prostřednictvím České pošty, s.p. na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce;

b) jakýmkoliv jiným způsobem prezentovaným Prodávajícím na svých stránkách.

9.2 Náklady spojené s balením a dopravou jsou Kupujícímu sděleny před závazným odesláním objednávky Zboží.

9.3 Kupující je povinen objednané Zboží převzít. V případě, že z důvodů na straně Kupujícího je nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Náklady na opakované doručování je Kupující povinen uhradit ve skutečně vynaložené výši, a to i v případě byla-li sjednána doprava zdarma. Kupující je rovněž povinen nahradit Prodávajícímu úplatu za uskladnění nepřevzatého Zboží.

9.4 Zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží skladem bude odesláno do 5 pracovních dnů uzavření Smlouvy (zaplacení ceny).

9.5 Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů při převzetí Zboží od přepravce a případné závady neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

9.6 Zboží ve formě Digitálního obsahu je zpřístupněno Kupujícímu po zaplacení ceny. Kupujícímu je zpřístupněn Digitální obsah prostřednictvím odkazu, který je Kupujícímu zaslán na e-mail. Prodávající může omezit počet stažení Digitálního obsahu, z důvodu ochrany autorského práva.

9.7 Služby jsou poskytovány ve sjednaném termínu. Není-li termín sjednán, pak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy (zaplacení ceny), zpravidla do 5 pracovních dnů. Služba je poskytnuta jejím provedením. V případě Služby na dálku bez osobní účasti, Prodávající informuje Kupujícího o provedení a poskytnutí Služby bez zbytečného odkladu po jejím dokončení.

10. PRAVIDLA ÚČASTI NA KURZU A ZRUŠENÍ ÚČASTI

10.1 Kurzu se mohou účastnit osoby starší 18 let. Účast mladších osob je povolena po předchozí domluvě s Prodávajícím a za souhlasu zákonného zástupce.

10.2 Účastník je při účasti na Kurzu povinen dodržovat pravidla slušného chování a zdržet se urážlivého či jinak hrubého chování vůči Prodávajícímu a ostatním účastníkům Kurzu.

10.3 Budou-li Účastníkovi sděleny přihlašovací údaje pro přístup k některým částem online kurzu, není Účastník oprávněn tyto údaje sdělovat třetím osobám.

10.4 Prodávající je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a zrušit účast Účastníka na Kurzu v případě, že:

a) Účastník bez souhlasu Prodávajícího zveřejní nebo zpřístupní třetím osobám záznam z kurzu nebo třetím osobám poskytne své přihlašovací údaje pro přístup do kurzu;

b) i přes upozornění se bude účastník chovat hrubě nebo urážlivě vůči ostatním Účastníkům Kurzu nebo vůči Prodávajícímu;

c) i přes upozornění bude Účastník ve skupině na sociálních sítích sdílet či zveřejňovat (i) obsah nesouvisející s tématem skupiny, zejména bez souhlasu Prodávajícího bude zveřejňovat reklamní příspěvky, (ii) příspěvky urážlivé, hanlivé, rasistické či jinak nepřípustné pro rozpor s dobrými mravy nebo zákonem (iii) příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly daného poskytovatele sociální sítě (zejm. Facebook); nebo

d) bude obsah soukromé skupiny zveřejňovat veřejně mimo soukromou skupinu bez souhlasu Prodávajícího nebo osob, jichž se předmětný záznam týká.

10.5 V případě ukončení nebo omezení účasti Účastníka na Kurzu z důvodů uvedených v tomto článku nemá Účastník nárok na vrácení ceny Kurzu, ani její části.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.1 Kupující má práva z vadného plnění, vyskytne-li se na Zboží vada nebo nejsou-li Služby a Kurz poskytnuty v rozsahu a náplni uvedené v popisu Služby nebo Kurzu. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, byť se projeví až později. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. U dodání Digitálního obsahu odpovídá Prodávající pouze za vady, které měl Digitální obsah při zpřístupnění.

11.2 Prodávající neposkytuje záruku za jakost.

11.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem. Prodávající neodpovídá za účinky v osobní sféře Kupujícího, tyto mohou být individuální a nelze je garantovat.

b) je vhodné k účelu prezentovaných na stránkách Prodávajícího,

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci - pokyny může poskytnou Prodávající v textové formě i elektronicky na email Kupujícího.

11.4 Vadou nejsou:

a) běžné opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním Zboží;

b) závady nebo poškození způsobené užíváním Zboží v rozporu s pokyny Prodávajícího nebo v rozporu s jejich obvyklým účelem nebo vady způsobené Kupujícím;

c) poškození Zboží způsobené vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na věci;

d) odlišné představy Kupujícího o přínosnosti Zboží, Služby nebo Kurzu.

11.5 Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu přezkoumat oprávněnost reklamace a reklamované Zboží Podávajícímu doručit na adresu sídla nebo na adresu uvedenou v potvrzení o přijetí reklamace. Náklady na doručení vadné věci zpět k prodávajícímu nese Kupující.

11.6 Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění a dle své volby požadovat:

a) dodání nové věci bez vad nebo

b) opravu věci.

V případě, že zvolený způsob odstranění vady Zboží je nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, nemá Kupující možnost volby takového nevhodného způsobu. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

11.7 Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s VOP a platnými právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

11.8 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

11.9 V případě vady Služby nebo Kurzu má Kupující nárok na poskytnutí náhradní Služby nebo Kurzu bez vad, týká-li se vada pouze části Kurzu nebo Služby, má Kupující nárok na kompenzaci pouze v rozsahu vadné části. Není-li možné náhradu poskytnout, má Kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. Ustanovení čl. 12.3 VOP se použije přiměřeně.

11.10 Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada nevýznamná.

11.11 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

11.12 Reklamace se uplatňuje elektronicky na adrese: fitness-cekanka@seznam.cz nebo poštou na adrese sídla Prodávajícího. Osobní vyřízení reklamace je možné pouze v případě výskytu vady v průběhu Kurzu nebo po předchozí dohodě s Prodávajícím.

11.13 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl. Případné vady Kurzu nebo Služeb je Kupující povinen uplatnit ihned, kdy se o vadě dozví, a to i v průběhu Kurzu.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit v případě stanoveném zákonem nebo VOP.

12.2 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit mimo jiné v případě:

a) když Kupující neoprávněně nepřevezme Zboží na místě určení a Zboží bude vráceno Prodávajícímu;

b) vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží.

12.3 Při odstoupení od Smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si poskytnutá plnění. Prodávající vrací kupní cenu pouze v rozsahu, v jakém ji skutečně obdržel. Po zahájení Kurzu lze odstoupit pouze s účinky do budoucna, v rozsahu neposkytnutých lekcí. Pro výpočet náhrady za odstoupení se čl. 13.8 VOP se použije přiměřeně. Obdobně se postupuje v případě déletrvajícího poskytování Služeb (více než 1 sezení).

12.4 Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12.5 Odstoupí-li kterákoliv ze stran od Smlouvy, zdrží se Kupující užívání Digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

13.1 Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit:

a) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží;

b) ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy v případě poskytnutí Služby, účasti na Kurzu nebo dodání Digitálního obsahu.

13.2 Spotřebitel je oprávněn pro odstoupení využít formulář, který je přílohou těchto VOP. Použití formuláře není povinné a Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu.

13.3 Spotřebitel nemůže využít právo odstoupit od Smlouvy dle tohoto článku:

a) v případě, že na základě objednávky Služby bude termín poskytnutí Služby sjednán ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a odstoupení bude doručeno Prodávajícímu až po zahájení poskytování Služby; má-li Služba více než 1 sezení (část), lze využít právo odstoupit od smlouvy, ale pouze ve vztahu k nezahájeným sezením (částem);

b) v případě, že přihlášku na Kurz Spotřebitel zašle méně než 14 dnů před konáním Kurzu a odstoupení bude doručeno až po zahájení Kurzu; má-li Kurz více než 1 lekci, lze využít právo odstoupit od smlouvy, ale pouze ve vztahu k nezahájeným lekcím;

c) v případě dodání Digitálního obsahu, pokud byl Digitální obsah Spotřebiteli dodán s předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

13.4 Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Spotřebitel.

13.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

13.6 Zboží musí vrátit Spotřebitel Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

13.7 Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

13.8 Objednáním Služby/Kurzu méně než 14 dní před jejich zahájením Spotřebitel souhlasí s poskytnutím Služby/Kurzu ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy a bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy až po zahájení poskytování Služby/Kurzu, lze odstoupit pouze ve vztahu k neposkytnutému plnění. Za poskytnuté plnění se považuje zahájení poskytování Služby/Kurzu (konkrétního sezení/lekce) nebo zahájení poskytování Služby na dálku, bez ohledu na to, zda se Kupující konkrétního sezení/lekce skutečně zúčastnil. Kupujícímu v takovém případě bude vrácena pouze poměrná část kupní ceny, která se z kupní ceny určí ve stejném poměru, jako je poměr nezahájených sezení k celkovému počtu všech sezení/lekcí sjednaných s Prodávajícím.

13.9 Ustanovení čl. 12.4 VOP se použije přiměřeně.

14. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

14.1 Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příslušným k řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15.1 VOP jsou platné od 15. 11. 2022.

15.2 Prodávající není vázán žádnými kodexy chování.

15.3 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

15.4 Veškerá komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailů. Nepotvrdí-li příjemce e-mailu doručení dříve, považuje se e-mail za doručený druhý pracovní den od odeslání.

Příloha č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář slouží Spotřebitelům pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od doručení Zboží nebo uzavření smlouvy k dodání Kurzu, Digitálního obsahu nebo poskytnutí Služby.

Odstoupení zašlete na adresu Prodávající: Lidická 653, 363 01 Ostrov společně se Zbožím. Odstoupení lze zaslat i emailem na adresu fitness-cekanka@seznam.cz

Předmět: Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel: (Jméno a příjmení, adresa)

Oznamuji, že využívám svého práva a:

a) odstupuji od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne doručení zboží, a to ve vztahu k následujícímu zboží: (doplnit specifikaci zboží)

b) odstupuji od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to ve vztahu k následujícím kurzům: (doplnit specifikaci kurzu)

c) odstupuji od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to ve vztahu k následujícím službám: (doplnit specifikaci služby)

Důvod odstoupení (volitelně):

Zboží zasílám společně s tímto dopisem.

Datum, podpis  

  

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jana Čekanová, IČ 10051678, se sídlem Ostrov, Lidická 653, kontaktní email: fitness-cekanka@seznam.cz v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") poskytuje všem svým zákazníkům, klientům nebo potenciálním zájemcům informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzických osob při používání stránek https://www.janacekanka.cz/

Totožnost a kontaktní údaje správce.

Jana Čekanová, IČ 10051678, se sídlem Ostrov, Lidická 653, kontaktní email: fitness-cekanka@seznam.cz (dále jen "Správce")

Jaké údaje uchovávám a za jakým účelem?

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob pro tyto uvedené účely a jejich následné využití:

a) plnění smluv a související činnost. Pro řádné poskytnutí služby a nutnou komunikaci potřebuje Správce znát identifikační údaje (jméno a příjmení zákazníka či klienta) a kontaktní údaje (e-mail, telefon, bydliště). V souvislosti s poskytováním služeb může zpracováváno rovněž datum narození;

b) vedení účetnictví a plnění zákonných povinností. Pro řádné plnění zákonných povinností zejména v souvislosti s vedením účetnictví zpracovává Správce údaje o bankovních účtech a identifikační údaje o jejich majitelích;

c) vlastní propagace Správce, marketing a zasílání obchodních sdělení (newsletterů). Pro zasílání obchodních sdělení eviduje správce identifikační údaje o kontaktní údaje osob (zejména e-mail a jméno). Marketingová sdělení týkající se vlastních výrobků nebo služeb zasílá Správce svým zákazníkům a klientům na základě oprávněného zájmu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o informační společnosti. Nesouhlasí-li zákazník nebo klient se zasílám obchodních sdělení, lze zasílání obchodních sdělení kdykoliv a zdarma odvolat;

d) pokročilý marketing. Na základě souhlasu může Správce zasílat obchodní sdělení i osobám, kteří nejsou zákazníci nebo klienti Správce nebo může zasílat obchodní sdělení, týkající se nejen činnosti a výrobků správce, ale také nabídek třetích osob. Souhlas se zasílám obchodních sdělení lze kdykoliv a zdarma odvolat.

Na základě čeho údaje uchovávám?

Osobní údaje zpracovává Správce na základě:

a) smlouvy uzavřené se zákazníky a klienty;

b) nutnosti nezbytného zpracování osobních údajů pro plnění právních povinností, zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů;

c) souhlasu osoby.

Komu jsou osobní údaje předávány?

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněny:

a) zpracovateli osobních údajů - provozovateli portálu, jehož prostřednictvím jsou osobní údaje získávány nebo jehož prostřednictvím jsou zasílána obchodní sdělení;

b) osobám zpracovávajícím účetnictví Správce;

c) právnímu zástupci v souvislosti s řešením právních případných sporů plynoucích ze smlouvy;

d) přepravní firmě zajišťující doručení zboží.

Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve kterých by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

Jak dlouho osobní údaje uchovávám?

Osobní údaje získané na základě smlouvy jsou ukládány po dobu 4 let ode dne ukončení závazku ze smlouvy. V případě trvání soudního sporu jsou údaje uchovávány po nezbytně nutnou dobu po jeho ukončení.

Účetní doklady obsahující osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem o účetnictví.

Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu nebo do okamžiku ukončení činnosti Správce.

Jaká máte práva?

Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou Správcem zpracovávány a uchovávány má následující práva:

d) právo na přístup. Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto údajům a můžete požadovat informace v rozsahu uvedeném v čl. 13 odst. 1. Nařízení.

e) právo na opravu a výmaz. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a můžete požadovat výmaz osobních údajů, které se Vás týkají. Povinnost provést výmaz nevzniká, nejsou-li současně splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení. Správce zejména není povinen osobní údaje vymazat v rozsahu, v jakém jsou potřebné pro plnění závazků Správce.

f) právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 odst. 1 Nařízení.

g) právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci či v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.

h) právo odvolat souhlas se zpracováním údajů. Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

i) právo na přenositelnost údajů. Jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

j) právo podat stížnost. V případě podezření na porušení Nařízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu: Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Sdělení osobních údajů v rozsahu uvedeném před uzavřením smlouvy je nutnou podmínkou pro její uzavření. Odmítne-li osoba údaje poskytnout, není Správce povinen uzavřít smlouvu.

INFORMACE O COOKIES

Vážení uživatelé internetových stránek https://www.janacekanka.cz/ v této části stránek naleznete informace o zpracování Cookies při užívání webových stránek. Zajímají-li Vás bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů, tyto naleznete výše na této stránce.

Identifikace správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů a cookies je: Jana Čekanová, IČ 10051678, se sídlem Ostrov, Lidická 653, kontaktní email: fitness-cekanka@seznam.cz

Co jsou cookies a k čemu se používají?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do koncového zařízení (např. Váš počítač, mobil, tablet) v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

V současné době téměř každá webová stránka využívá technologii cookies pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti. Vybrané cookies též přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. obsah objednávky, zadané osobní údaje a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Stránky díky tomuto poznají Vaši předchozí návštěvu a vědí, že jste se již například v jejich rámci přihlašovali a rozklikli jejich některé části.

Jaké druhy cookies a dalších nástrojů používám?

Podle funkce a účelu, pro které jsou užívány, se cookies typicky dělí do následujících kategorií, které jsou užívány na této webové stránce:

1) Nezbytné soubory cookies Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky. Doba platnosti těchto cookies je dočasná, zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete (tzv. session cookie).

2) Funkční cookies ukládají preference návštěvníků a uzpůsobují podle nich stránky. Funkční cookies slouží k přenosu dat. Tyto cookies a se používají, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši webovou stránku, a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako například zapamatování Vašich preferencí (např. vyplnění údajů ve formulářích). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je 14 dní.

3) Výkonnostní cookies monitorují výkon a statistiku daných stránek a umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků stránky a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je 1 rok.

4) Marketingové cookies pomáhají měřit a analyzovat výkon webu. Jsou nezbytné pro vytvoření uživatelského profilu a zasílání reklam. Zaznamenávají Vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili, a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám zobrazovali reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Informace získané pro tyto účely můžeme dále sdělit třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Doba platnosti těchto cookies je 1 rok.

Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies?

Všechny druhy cookies, s výjimkou nezbytných, se ukládají pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu. Dokud souhlas neudělíte, ukládají se pouze nezbytné cookies.

O použití cookies na našich webových stránkách jste informováni prostřednictvím tzv. cookie banneru, který se Vám zobrazí při první návštěvě našich webových stránek, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

V základní cookies liště můžete přijmout pouze nezbytné nebo všechny cookies. Chcete-li si vybrat pouze některé, zvolte rozšířené nastavení, kde můžete udělit souhlas s některými typy cookies, jak je popsáno výše.

Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující příjem cookies. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby Vás varoval, kdykoli jsou cookies zasílány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy rovněž nebudou cookies zasílány. Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče.

Zpracování osobních údajů třetími osobami

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě (např. ikonu Facebook) nebo odkazy na videa (např. YouTube), které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, typicky se může jednat o IP adresu a navštívené stránky či může docházet k implementaci cookies do Vašeho prohlížeče. Zpracování uvedených osobních údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí.

Využíváme též služeb třetích stran, abychom zjistili, jak užíváte tuto webovou stránku, a mohli optimalizovat Vaši uživatelskou zkušenost a nabízet Vám reklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb analyzujících návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Způsob ukládání a využití cookies třetích stran se řídí zásadami přijatými těmito třetími stranami, které jsou dostupné zejména na následujících stránkách:

a) Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

b) Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/