Čárové kódy pokladen

04.05.2018

Čárové kódy známe všichni, neobejde se bez nich téměř žádný výrobek. Doma máme plné spíže, ledničky, koupelny s nejrůznějšími kosmetickými přípravky včetně lékárničky, knihy, časopisy atd., a to vše opatřené čárovými kódy. A nic nevíme, nic netušíme...

Je běžným jevem současné doby, že přináší množství informací, ne však o všem a už vůbec ne o tom, co mohlo, byt jen částečně, ohrozit profit velkých společností a monopolů. Jen si povšimněte, kolik neucelených a úmyslně vzájemně si odporujících informací máte o škodlivosti mobilních telefonů, počítačů, skoro vůbec žádné o elektromagnetickém smogu atd. 

O čárových kódech platí to samé, i když se o jejich velké škodlivosti na lidské zdraví dávno ví a skupiny vědců v Americe i Evropě usilovně pracují na alespoň zmírnění jejich negativního vyzařování. Alarmující je ovšem to, že už dávno před
rokem 1999 se to vědělo, dnes máme rok 2018...a stále se nic neděje !!!

Německý přírodovědec a biolog Dr. Budke-Daeg jednoho dne zjistil, že má na jedné ruce dva prsty necitlivé. Po nějaké chvíli to přešlo, takže tomu nevěnoval pozornost. Druhý den se ovšem opakovala stejná situace. Uvědomil si, že stejně jako předchozí den sedí v křesle, drží v ruce knihu a čte. Obrátil knihu a viděl na její zadní straně čárový kód (dále jen ČK). Začal se tedy tímto jevem zabývat, sehnal si evropské i americké informace a poznatky o ČK, a tak se dozvěděl, že ČK vyzařují negativní energii, která nepříznivě působí na živou i neživou hmotu a také i to, že se tento fenomén zkoumá jako jeden z problémů našeho zdraví. 

Co je to ČK a jak funguje

Je to číselný systém, každé číslo je vyjádřeno dvěma paralelními čarami. Princip je jednoduchý. Umožňuje dobré technické zvládnutí a velmi urychluje práci u pokladen, ve skladovém hospodářství a evidenci. Čárové kódy pracují opticky, ale i energeticky. 

Všichni znáte princip transformátorů - přijímají vysoké napětí a to přemění na nízké, které se potom rozvádí a zásobuje nás elektrickou energií. ČK pracuje obráceně. Sbírá všechny energie okolo sebe z jednotlivých zdrojů, např. z elektrických pokladen, počítačů, přípojných šňůr, zásuvek, stropních zářivek.atd., které souhrnem vytváří patogenní elektromagnetický smog, ale ČK sbírá také energii od ostatních ČK a vysílá ji trojcestnou radiační sítí do prostoru.

A jaký elektromagnetický smog máme v domácnosti? Je to naše elektroinstalace pod proudem,všechny zásuvky, rozdvojky, přípojné šňůry, veškeré elektrospotřebiče (nemusí být v chodu, stačí, že je máte zapojené v zástrčce), a tuto veškerou energii smogu domácnosti bude ČK přijímat a trojcestnou radiací vyzařovat. Jeden z autorů níže uvedené knihy, Jaroslav Stockmann, pro větší názornost provedl pokus s kilogramovým sáčkem cukru, opatřeným ČK. Postavil ho čárovým kódem do kuchyně a měřil vyzařování - prošlo celou kuchyní, pak 45 cm silnou zdí až do obýváku (celkem asi osm metrů). Na konci obýváku se vyzařování projevilo jako mírně stoupající rozšířený kužel. Když byl sáček s cukrem otočen kódem do ulice, vše zůstalo naprosto stejné. Tzn., že negativní energie ČK prochází i do potravin, léků, nápojů atd., na kterých je tento kód umístěn a my ji následné konzumujeme a přiřazujeme k elektromagnetickému zamoření ze smogu odjinud.

Jakému asi vyzařování a smogu z ČK, scanneru a počítače jsou vystaveny pokladní v obchodě a ostatní osoby pohybující se dlouhodobě v blízkosti elektronické pokladny (míněno 15-20 m), jaká je jejich bioenergie?

Bylo zjištěno dráždění nebo narušování normální funkce jejich vegetativní nervové soustavy, narušení chodu biorytmů a nepříznivé ovlivňování funkce některých žláz s vnitřní sekrecí. Tedy vše, co se může stát příčinou vzniku tzv. civilizačních onemocnění. Podle údajů odborníků je nejvíce brzděna produkce melatoninu v epifýze. Následky jejího oslabování se projeví už po několika málo hodinách expozice těmito dráždivými poli jako projev náhlé únavy a pocit vyčerpanosti, vedoucí k předrážděnosti a po delším působení ke snížení imunobiologických schopností člověka.

Registrační pokladny mají údajně zamezit velkým daňovým únikům při prodeji zboží. Únikům bioenergie z osob je obsluhujících a ztrátě důležitých vlastností potravin a léků nezamezí, naopak - podpoří je!

Co dělá energie ČK v našem těle?

 Energie ČK elektromagnetické povahy zasahuje všechny důležité životní orgány, tyto oslabuje a přispívá k převaze energie elektro a magneto, k rozladění naší vnitřní energetické rovnováhy a k přeměně krve z původní převahy magnetické na elektrickou.

ČK má svoji elektrickou polaritu plus a mínus, jako všechno, co fyzicky existuje, takže ČK stále kontaktuje okolní elektromagnetické pole. 

Když se středovou čarou zprava doleva propojí plusová a minusová strana, nastane trvalý elektrický zkrat, který sníží radiaci na 13, což je prakticky nulová hodnota.

Jednoduché geniální řešení je tedy na světě a nám nezbývá než se zeptat - na čem pracují světové vědecké týmy taková léta a bez viditelného výsledku? Nezbývá než se sklonit před přemýšlivým a tvořivým Čechem.

Dalším řešením  negativního vlivu ČK - může být ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO ZVÝŠENÍ ENERGIE POTRAVIN, LÉKŮ, BYL IN...

ZRUŠENÍ VLIVŮ ČÁROVÉHO KÓDU POKLADEN

Všechny produkty, včetně jídla, léků, bylin, oblečení...které byly naskenované pomocí skeneru čárového kódu, byly znehodnoceny díky negativním účinkům těchto záření, kdy je u produktů přetočena energie na destruktivní - levotočivou

Vlivem načtení výrobku u pokladny - naskenování čárového kódu produktu - dojde k porušení rovnováhy - přetočení energie na destruktivní - proti směru hodinových ručiček - levotočivá energie. V našem zájmu je, aby všechny potraviny a tekutiny, měly energii pravotočivou. Také my sami bychom měli mít pravotočivou energii, neboť při levotočivé ztrácíme síly, energie nám uniká a my jsme unavení.

VLIVEM ŠTÍTKU se energie produktu promění ve směru hodinových ručiček, což zaručuje pravotočivou, životadárnou - dobrou - energii.

Tím je dosaženo toho, že negativní účinky jsou vymazány z paměti.

Dnes jsou veškeré produkty- potraviny, oblečení, byliny, bohužel i léky při prodeji u pokladny naskenovány optickou čtečkou a tím kontaminovány a znehodnoceny. Produkty absorbují chaotické informace, které mají nepříznivý vliv na živé organizmy. Tím se bohužel naprosto ruší efekt zdravých bio potravin, které jsme si s dobrým úmyslem vybrali, bohužel také léků, ale v podstatě všeho zboží, které musí projít pokladnou s čtečkou

Řešení nabízí energetický štítek, kdy při položení produktů na štítek dochází k přetočení levotočivé energie na zdravou pravotočivou a ke zvýšení energie v potravinách.

Vlivem čárového kódu na kvalitu potravin se zabývá a proměřuje Prof. dr. Peter Bukovec pomocí GDV elektrografie. Nic z výše uvedeného není dobré pro náš organizmus a proto doporučujeme, abyste po každém nákupu dali všechno co si přinesete domů na energetický štítek po dobu 5 minut, nebo umístili štítek na nákupní tašku.

Prakticky to pro nás znamená snížit domácí smog odpojením všech právě nepoužívaných elektrických spotřebičů ze sítě, na noc i televizi, "zničit" všechny kódy, které už v bytě máme a pak každý nákup vyložit na stůl a dekódovat s vědomím, že tak mohu pomoci nejen sobě a ostatním okolo mne, ale i rostlinám a domácím zvířátkům. Nebudeme přece čekat se založenýma rukama, až to někdo udělá za nás 

Slavný Beethoven jednou řekl: "člověče, pomoz si sám!"

Pěkně problém s ČK vystihl také autor článku -

 celá pravda o čárovém kódu - Tomáš Marný

Výňatek z článku

Definice čárkového kódu je jednoduchá. Je to symbol, ALE v prvé řadě ANTÉNA, která má určité vlastnosti a funkce, funkce konstruktivní a destruktivní. Ten vysvětlený pro lidstvo - konstruktivní - je v pomyslném urychlení odečtení produktů ze skladu a zároveň naúčtování správné ceny do pokladny za vybrané zboží. Potud oficiální vysvětlení pro ovčany a jednoduše tečka za vším. 

Tu neodhalenou pravdu se Vám, vážení, budu snažit nyní vysvětlit.
Již v bibli je zmínka o čárovém kódu. Jak je možné, že před 2000 lety věděli, že ke konci časů matrixu budou muset být všichni označeni (čipem či čárovým kódem). Jinak nebudou mít možnost nakupovat či prodávat. Kdo hledá, najde. Můžete v diskuzích uvést přesnou citaci v bibli popsaného.
Anténa - každý čárový kód - je přečtena laserem zhruba 760nm, která několikanásobným přeběhnutím zprava doleva a zpět, přečte hodnoty dané antény. Tímto odečte cenu do pokladny a výrobek ze skladu.
Jakmile se ale laser dotkne čárového kódu, vypálí do potraviny či výrobku číslici 666 a energeticky ho velice znehodnotí. Ano jinými slovy řečeno: koupili jste produkt se symboly satana a energeticky velice nízké vibrace, které vkládáte do těla.
V bibli je popisováno jinými slovy následující: každého stolování lidských bytostí se zúčastní i satan. Takto to bylo myšleno. A je až nepochopitelné pro obyčejné lidi, že se skoro vše naplňuje. Rovněž tak bylo řečeno, že Vás bude doprovázet na každém kroku. Oskenování veškerého šatstva bot atd. při koupi v obchodním domě se děje to stejné jako u jídla. Jsou zde vypalovány ty samé kódy, jak je výše popsáno.


A tomu ale není konec. Vrátíme se do času 30 let zpět. Lidé byli na sebe milejší, vlídnější a měli si co říci. Na ulici se lidé usmívali a měli dostatek energie - pokud nešli zrovna z kostela. Dnes to díky vykutálené technice čárkových kódů již neplatí. Lidé jsou zamračení, podráždění a chybí jim mnoho konstruktivní energie. Konstruktivní energie ve vesmíru je právě kódována znamením "MÍNUS". Kdo byl na přednáškách v Praze či jinde, zná celou problematiku otočeného znamení, s kterou pracuje celý vesmír.....
Stejné podmínky destruktivního ovlivnění lidí jsou také při jakékoliv koupi novin, knížek a jiného čtiva. Jak jsem již v úvodu poukázal, byly dělány testy s dětmi ve Švýcarsku kolem roku 1987. Popíši je ve zkratce: Skupina dětí od 8-13 let byla požádána o přečtení pohádky. Nikdo z nich nevěděl, jestli čtou knihu oskenovanou, nebo neoskenovanou. Rovněž tak psychologové a dva psychiatři nevěděli, které dítě četlo jakou knihu. Děti byly označeny číslicemi. Po přečtení pohádky bylo dětem položeno několik otázek a zároveň měly možnost celou pohádku vyprávět svými slovy. Tenhle test byl dělán s každým dítětem 8 krát dokola, rozložen na několik dní, kdy každé dítě mělo několikráte oskenovanou a neoskenovanou pohádku. Výsledky byly přímo šokující. Zkráceně řečeno, všechny děti, které četly oskenovanou knihu, měly sklon si zapamatovat a vyprávět o destruktivitě. Naopak děti s neoskenovanými knihami vykládaly o konstruktivních energiích a o lásce.

Prosím, snažte se nad výše uvedenými řádky zamyslet. Co všechno znamená takový čárkový kód pro lidstvo. Samozřejmě ve všech směrech. Nedivte se tedy, že mezi lidmi je tolik násilí, zla, nenávisti a destrukce. Vše je podporováno podprahovými energiemi nejen čárkového kódu, ale televizním vysíláním, rozhlasem a rovněž tak zneužíváno v obchodních domech, kde podprahová data jsou kódována do hudby.


Nejvíce se energie vstřebává do cukru a produktů s velkým obsahem vody.
Nakupujte prosím raději přímo u zemědělců a snažte se je podpořit, dokud je to ještě možné. Až nám je všechny dle EU odstraní, což je jejich snahou, nevím, kde budeme potraviny v budoucnu nakupovat. Velice moc si vážím všech zemědělců a malovýrobců potravin. Klobouk přede všemi zemědělci dolů, patří vám ta nejhlubší úklona.

.....s Láskou a úsměvem tomáš marný....