Jak to vypadá na ONOM SVĚTĚ

15.10.2021

 JINÝ-onen- SVĚT

Jasper Swain

Panují zde jiné zákony - zákony, které řídí myšlenky.

Dostaneme se sem skrze "bránu smrti".

SOUHLAS

Žádná duše nemůže přijít na onen svět, pokud k tomu nedala souhlas. Tím není myšlen "vědomí souhlas", protože vědomá duše je jen menší nástavbou duše. Když duše přechází na onen svět, nedochází k ŽÁDNÉMU SOUDU. Duše vibruje na určité úrovni a po přechodu bude vibrovat na podobné úrovni i tam.


VIBRACE

Dokud je člověk na zemí, jeho myšlenky, záměry, cokoli udělá, dává jeho duši JISTÝ STUPEŇ VIBRACÍ. Pokud duše člověka vibruje např. v pásmu 50 megacyklů, půjde přímo do té části onoho světa, která vibruje v pásmu 50 megacyklů. Stejně tak, pokud člověk vibruje na 15 megacyklech, stane se součástí světa, který vibruje na těchto 15 megacyklech. 

Všechno závisí na rozsahu vibrací jednotlivého člověka.

Nižší stupně jsou omezené a méně nadějné. Je tam větší temnota.

VŽDY JDE O STUPNĚ EXISTENCE.

Pokud žil člověk nečestně, budou vibrace jeho duše velmi pomalé a ocitne se na nízkém stupni. Všichni si tam budou podobni myšlenkami i činy. Každý pocítí důsledky zákona 

" co kdo zasel, to také sklidí" Podle božského práva lze vinu smazat upřímnou lítostí. (příčina - následek - myšlenka v srdci).


NA ONOM SVĚTĚ

Dá se zde duchovně růst, stoupat do vyšších stupňů. Je zde spousta síní moudrosti a vědomostí. Těla se zde nikdy neunaví. Nemocní neexistují. 

Je to svět DOKONALOSTI.

JINÝ SVĚT... je zde telepatická komunikace

Když s tebou chce zde někdo mluvit, uslyšíš ho nejdříve ve své mysli. Pokud se s ním chceš sejít, prostě jen užiješ své vůle a v okamžiku jsi u něj.

OBLEČENÍ

Většina zde nosí ROUCHO DUCHA, které odráží pravý stav mysli.

Řekněme, že na zemi by byl člověk s násilnou povahou. Jeho roucho zde by mělo skvrny tmavého bláta, nebo špinavé červené skvrny s šedou příměsí. Člověk duchovně na výši má naopak roucho jasné, zářivé, čisté...jako jeho duše.


JSOU 3 ZPŮSOBY PŘESUNU Z TOHOTO SVĚTA NA ONEN SVĚT.

1. NÁSILÍ NÁHLÉHO KONCE (nehody, pohromy, násilné činy)

2. ROZKLADEM TĚLA (nemoci, stáří)

3.PŘECHOD S PLNÝM VĚDOMÝM POCHOPENÍM

DUŠE, obývající tělo, funguje jako systém elektrických impulzů. Většina lidí tomu říká "ÉTERICKÉ TĚLO". (nový zákon přiznává, že lidská osobnost opravdu přežije bariéru smrti.)

LIDSKÁ DUŠE JE OMYLNÁ, protože byla od dětství tvarována podle jisté neotřesitelné víry, takže poselství předávané stříbrným vláknem může přijít pokroucené. Když duše zpozoruje, že její vlastní tělo na zemi dělá něco v protikladu k božské vůli, uvrhne ji tělesné svědomí do tak strašných nočních můr, že spící chudák povolá v hrůze duši zpět do těla. Pak se probouzí v ledovém potu HRŮZY.

STŘÍBRNÉ VLÁKNO

Ve spánku může duše cestovat na onen svět, avšak udržuje kontakt s tělem pomocí tenké zářící nitě, kterou bible nazývá "stříbrné vlákno.". Ta poutá duši k tělu, než je potřeba spánku uspokojena. SMRT - je naprosto stejný proces. Jediný rozdíl je, že když duše přestává být součástí těla, je stříbrné vlákno odděleno úplně.

UMÍRÁNÍ

je stejně jednoduché, jako když si člověk po obědě zdřímne. Pocit ospalosti zaplaví celé tělo klidem. Pozemskýma očima člověk vidí místnost kolem. Kolem postele se shromáždí spousta lidí, které jsme znali dříve. Vezmou tě za ruku a zvednou na nohy. Když se ohlédneš, s překvapením zjistíš, že tvá tělesná schránka stále leží na posteli. Až nyní si začneš uvědomovat, že jsi umřel. Nyní tě tví přátelé vezmou do světla, tam teď náležíš. Projdeš něčím, co vypadá jako mlha, nebo závoj. Ta mlha je způsobena tím, že se rozptyluje tvé éterické tělo, které sloužilo jako strážce tvého hmotného těla. Éterické tělo se nyní pokouší připojit k duši. Když vystoupíš z mlhy, éterická hmota se vrátí do univerzálních nádrží.

NAROZENÍ .... je 10 x nebezpečnější a nepříjemnější, než opuštění fyzického těla - smrt.

NEHODA - NÁSILNÁ SMRT - ODCHOD

Přestože vědomá mysl o konci života neví, duše to ví. Až 3 dny před odchodem člověk nějak podvědomě tuší konec. Duše je bezbolestně vyzdvižena z těla už před nehodou. Není žádný šok ani bolest. Takto to probíhá u všech forem násilné smrti

SEBEVRAŽDA

Pošetilá metoda - otravný okružní výlet z fyzického světa na onen - a zpět. Pokud se člověk z jakéhokoli důvodu cítí tak omezený, zoufalý, vyděšený...že nevidí jiné východisko (i když vlastně nedokáže čelit těžkostem, myslí si, že sebevražda bude snadným únikem a že jí zároveň potrestá své mučitele), a tak může zvolit jako řešení sebevraždu.

DUŠE JE ALE IHNED POSLÁNA ZPĚT NA ZEMI, ABY OBYDLELA NOVÉ TĚLO.

Nepamatuje se nic ze své minulosti. Navíc...bude ve svém dalším životě konfrontována s naprosto stejnými problémy, které se budou opakovat tak dlouho, dokud se nenaučí problémům čelit. Stojíš-li tedy o jízdenku na otravný výlet na onen svět a zase zpět, spáchej sebevraždu.

ZVÍŘÁTKA

Když si člověk vytvoří pouto k nějakému zvířeti na pozemském stupni, je tak silné, že přenese zvíře po smrti na onen svět.

PŘECHOD NA ONEN SVĚT je jako když přelaďuješ rádio z jedné stanice na druhou. Pokud se chce duše vrátit zpět do fyzického světa, musí snížit vibrace na nejnižší míru. A to není snadné. Někdy je to doslova bolestivé. Je to jako by ti nasadili svěrací kazajku, než se vibrace zpomalí na vaše tempo.

ŽAL, PLÁČ A TOUHA, aby se zesnulý vrátil jsou to nejhorší, co lze právě zemřelému udělat. Kdykoli cítíte smutek po někom, koho milujete, váš žal je hned přenášen k němu do jeho nového světa...ale on se na pozemskou rovinu vrátit nemůže, aby vás utěšil. Neměl ještě čas ovládnout umění zpomalit vibrace, abyste jej mohli spatřit či slyšet. 

NETRUCHLETE PROTO PROSÍM. Posílejte laskavé myšlenky, protože přítel, kterého jste ztratili, je již v bezpečí ve světle tepla a štěstí. Vysílejte jednu vlnu lásky za druhou. Pomůže jim to se stabilizací a smířením se skutečností existence obou sfér.

DROGY

Mysl drogově závislých přestala normálně fungovat, proto si sami vůbec nepamatují nic. Probudí se na onom světě a nemají ani tušení, jak se sem dostali. Nejen, že si nepamatují drogu, kterou brali, nepamatují si ani nic z toho, co se s nimi dělo, když byli pod jejím vlivem.

1. Je třeba zrekonstruovat jejich paměť a vzpomínka na to, že , a jak zemřeli. Jakmile tento fakt přijmou, nic nebrání tomu, aby se přidali ke svým rodinám.

------------------------------------------------------------------------------------------------

VLASTNÍME:

- FYZICKÉ TĚLO - samo se spravuje, samo funguje

- EMOCIONÁLNÍ TĚLO - to kontroluje tělo fyzického

- MENTÁLNÍ TĚLO - to vnímá a kontroluje druhá 2 těla

ČLOVĚK=složitý mechanismus. Skládá se z fyzického těla, elektrického (éterického) těla,  které dodává energii fyzickému tělu, a z astrálního, nebo emocionálního těla.

Éterické tělo je v podstatě odrazovým můstkem pod fyzickým tělem, a proto je jeho součástí. Odstraň ten můstek, a fyzické tělo zahyne. Nad tím je mentální tělo, a konečně v centru toho celku je tvá nesmrtelná duše. Mentální tělo se musí srovnat, než je schopno pochopit spřízněnost s tělem fyzickým - éterickým a astrálním. Musíme pochopit. Jsme jako marnotratný syn, který využívá řady těl, aby se vrátil netknutý pod ochranu OTCE.

------------------------------------------------------------------------------------------------

OPAKUJÍCÍ SE MODEL REINKARNACE

Člověk by se mohl vyvíjet rychleji, kdyby BYL VEDEN, nikoli OBTĚŽOVÁN následky svých předchozích činů.

(Ježíš - "miluj bližního svého jako sám sebe". To je lepší, než žádat, aby člověk necítil nenávist ke svému bližnímu. Ježíš chodil po zemi před 2000 lety, ale lidstvo se příliš nezdokonalilo.) JEŽÍŠ - jeho učení bylo zcela pokrouceno, aby se hodilo potřebám lidí.


Existuje 7. STUPŇŮ EXISTENCE, 7 fází člověka

a každý stupeň je pozitivnější, než stupeň pod ním

toto je základní model života o 7 cyklech


0-7 LET - duše se "zabydluje". Učí se koordinovat své končetiny.

7-14 LET - začínají se vyvíjet emoce. Rozvíjí se povaha, která čelí krizi dospívání.

Emoční tělo přebírá kontrolu nad tělem fyzickým.

14 - 21 let - intenzita se zvyšuje, dokud se mysl v 21 neprobudí

22 - 28 let - se mysl rozvíjí. Od 28 se vlády ujímá mentální tělo.

35 - 42 let - člověk zkoumá svou duši, hledá způsob jak kontrolovat svou mysl. To se stupňuje až do 49 let. Člověk si zvyká a plně si uvědomuje přítomnost duše.

49 - 56 let - člověk si uvědomí, že život je o něčem větším, než o sobeckém žití ve velkém stylu. V závěru života se buď rozhodne, že doslouží život v trápení, nebo postoupí do vyššího vědomí. Negativní vibrace emocí na astrální úrovni lze sebekázní povznést na astrální úroveň a nastavit vibrace mysli na ušlechtilejší mentální úroveň.

Celý svět je tvořen z hmotné energie, čili - jinými slovy - z vibrace.

Veškerá hmota je vibrace

Vezměme např. VODU

Voda je kapalina. Když budeme vodu zahřívat, zrychlíme její vibrace a změní se v páru. Když její vibrace zpomalíme, změní se v led. Rychlost vibrací je jediným rozlišujícím faktorem.

LED - pevné těleso VODA - kapalina PÁRA - plyn

Na fyzické úrovni jsou všechny na sobě nezávislé, a přesto jsou jedním a týmž.

ROZLIŠUJE SE POUZE RYCHLOST MOLEKULÁRNÍ VIBRACE. Celý vesmír je založen na tomto principu - všechno je vibrace.

Smrtelný život je zablokován na velmi husté úrovni hmoty


4 RŮZNÁ KRÁLOVSTVÍ

1. nerostné království = zde je rychlost vibrací nejnižší

2. rostlinné království = zde je rychlost o něco vyšší

3. živočišné království = zde je rychlost ještě vyšší

4. lidské království - zde se duch začal poprvé dusit v bezduché formě.

ČLOVĚK - složená bytost s energetickými těly /fyzické, astrální, mentální/, která nakonec budou vibrovat unisimo.

CIVILIZACE ATLANTIDY - zde se duše naučila ovládat astrální tělo. Nyní panuje INDOEVROPSKÁ CIVILIZACE. Lidstvo se učí získávat kontrolu nad mentálním tělem. V dohledu je civilizace, která se naučí koordinovat tato 3 těla.

Vše, čím jsme, je výsledkem toho, co si myslíme. Čistá mysl automaticky eliminuje molekuly s nízkými vibracemi.

SÍLA MYSLI

MYSL dokáže zcela kontrolovat tělo tím, že nepřipustí, aby životně důležité aminokyseliny prošly živočišným rozkladem. Místo, aby je mysl vypudila ze systému jako moč, může je přesměrovat, aby se kombinovaly s enzymy. Dokud nezískají správnou rychlost vibrace. Podobně lze ovlivnit i mozkové buňky.

KLÍČEM JSOU VŽDY VIBRACE.

Smrtící toxin lze vytvořit pouhým snížením rychlosti vibrací dané buňky. Jakmile člověk získá kontrolu nad tempem buněk, může bez nebezpečí hltat smrtelné jedy.

STAČÍ JEN ZVÝŠIT RYCHLOST VIBRACÍ VE SVÉ MYSLI A VŽDY MYSLET NA TO, ŽE ASTRÁLNÍ HMOTA REAGUJE NA MYŠLENKU PŘÍMO A OKAMŽITĚ.

HADÍ SÍLA = kundalíni - centrum v dolní části páteře. 

NIKDY! ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEPROVOKUJ HADÍ SÍLU!

Nedávej se zkratkou, která tě připraví o zkušenosti, kterými musíme projít. Abys zkombinoval nejvyšší centrum (horní tři čakry) s nejnižším (spodní tři čakry), musíš uplatnit VŮLI po úspěchu, VŮLI po učení, VŮLI po vědění. Až pak paprsek světla spojí nejvyšší centrum s nejnižším a všechny začnou zářit.

2. čakra - sakrální centrum, které vládne reprodukčním orgánům, je plněno pomocí 3. oka - šestá čakra

3. čakra - solar plexus (centrum podvědomé mysli) - spojení s centrem hrdla - 5.čakra