Kalibrovaná stupnice vědomí        OSOBNÍ KALIBRACE 

01.07.2021

JAK MŮŽEME ZVÝŠIT SVOU KALIBRACI, SVÉ VIBRACE

OSOBNÍ KALIBRACE

kde se my a naši bližní nacházíme na žebříčku duchovního osvícení v

KALIBROVANÉ STUPNICI VĚDOMÍ, na níž celočíselná hodnota od 1 do 1000 vyjadřuje stupeň moci všech možných úrovní lidského vědomí.

 Stupice 1 - 1000, kde 200 je hranice. Každý člověk je naladěn na specifickou úroveň vědomí. Tyto neviditelné úrovně vědomí řídí celé společnosti i jednotlivce prostřednictvím fenoménu, jemuž říkáme "atraktorové pole" (Hawkins 1995).

Každá úroveň odráží určité rozmezí, v rámci kterého může bytost činit rozhodnutí 

Čím výše se nacházíme, tím lépe se nám žije !

KINEZIOLOGICKÝM TESTEM LZE TUTO HRANICI SNADNO URČIT

Každý člověk - každá bytost vibruje jinou frekvencí, která odpovídá stádiu jejího vývoje. To, na jaké úrovni svého vývoje se nacházíme, nám může ukázat tabulka úrovně vědomí. Nejde o to, aby se člověk musel někam zařazovat a prožívat trauma, že se pohybuje nízko, ani to nemá vůbec nic společného s inteligencí či znalostmi, ale pomůže nám to pochopit,  že posunem do vyšších úrovní se mění i schopnosti člověka vnímat a pochopit čím dál víc věcí. Dá se dokonce předpokládat, jak lidé z pozice jednotlivých úrovní zareagují na životní situaci. 


JAK MŮŽEME ZVÝŠIT SVOU KALIBRACI, SVÉ VIBRACE?

JDE O DUCHOVNÍ CESTU, kterou za vás nikdo nemůže vykonat.

Cesta vede od zanechání posuzování a odsuzování (jak sebe, tak druhých), přes pochopení a odpuštění k radosti a nepodmiňované lásce od sebe ke všem bytostem, k zemi a celému vesmíru.

S určitou výši kalibrace se NARODÍTE. Jde o vyspělost vaší duše. Mladé duše mívají nižší kalibrace (málo životních zkušenosti v průběhu předešlých inkarnací), staré duše se rodí s vyšší kalibrací. Při překonávání překážek, které si naše duše na počátku zrození zvolila pro tuto inkarnaci, se podle toho, jak jste uspěli, či neuspěli, vyvíjí výše aktuální kalibrace. V těžkých životních situacích, kdy upadáte do nízkých emocí /hladina pod 200/ se vaše celková kalibrace snižuje. Při úspěších, kdy zažíváte kladné emoce, se posunuje nahoru. Pokud nastoupíte na duchovní cestu, kalibrace ochotně reaguje a poměrně rychle se zvyšuje.

NAKAŽLIVOST VIBRACÍ

Věděli jste, že vibrace jsou nakažlivé? Lidé s osobní kalibrací nad 500 mohou přenášet - zvyšovat vibrace druhých?. A naopak. Ocitnete-li se mezi lidmi s nízkou kalibrací, vaše vlastní vibrace budou mít tendenci klesat. Totéž se děje při účasti na nízko vibračních činnostech a protispolečenských jevech.

KTERÉ AKTIVITY SNIŽUJÍ NAŠE VIBRACE?

krádeže - 145, vandalismus - 175, pedofilie - 65, drogový dealeři - 55, prostituce - 140, internetové porno - 75, rodinné násilí - 95, sexuální sadismus - 95, kritičnost - 120, urážky 160, svárlivost - 170, pomluvy - 185, černá magie - 20,, zastrašování - 150, obviňování - 180, jízlivost - 160, nadřazené pohledy - 155, nenávist - 120, záměrné hanobení - 135...


Navýšením vibrací se rozšiřuje úroveň vědomí a tím pádem i intuice. 

Pozitivní myšlenky mají vyšší frekvenci kmitání než ty negativní. Můžeme vidět věci, které jsme v životě dřív neviděli, které ovšem kolem nás venku plují jako nabídka. Dokud se nenastavíme na jejich frekvenci, nemůžeme je vnímat. 

Teprve tehdy, až pozvedneme svou vlastní frekvenci, začnou nám do života vstupovat pozitivní události a my je budeme vidět jako šance. 

Jak prohlásil Albert Einstein: 

OSOBNÍ KALIBRACI LZE URČIT POMOCÍ KINEZIOLOGICKÉHO SVALOVÉHO TESTU

KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST MOHOU POUŽÍVAT POUZE OSOBY, JEJICHŽ VĚDOMÍ PŘESAHUJE HODNOTU 200 a jejichž nitro je nezaujaté a neslouží tak osobním cílům. Při testování musí záměry obou osob při kladení otázek směřovat pouze ke zjištění pravdy pro ni samotnou, nikoli pro potvrzování vlastních teorií či postojů.

Tato technika se dá použít bez omezení naprosto na cokoli, kdekoli v čase a prostoru. Pravda o čemkoli je skutečně k dispozici, a to během několika sekund. A zadarmo, pouze za optání. Svalový test využívá odpovědi univerzálního energetického pole vědomí, a proto je možné okamžitě prozkoumat pravdivost jakéhokoli tvrzení o čemkoli. Fakt, že je pravda o čemkoli kdekoli ve vesmíru přístupná na základě pouhého požádání, je natolik šokující, že otřásá všemi základními lidskými předpoklady.

TECHNIKU SVALOVÉHO TESTOVÁNÍ SI MŮŽETE OSVOJIT NA KURZU KINEZIOLOGIE

Kurz kineziologie
Kineziologie je nauka o svalech a jejich pohybech.
Kineziologické testování svalů demonstruje spojení mezi myslí a tělem. Kineziologie poprvé ukázala úzký vztah mezi myslí a tělem, odhalila,
že mysl myslí tělem samotným.

Příznivé fyzické podněty ZVĚTŠUJÍ sílu některých indikačních svalů, zatímco škodlivé podněty (např. chemie) způsobují, že tyto svaly ZESLÁBNOU.Tělo ví, co je pro něj dobré a co špatné, a pomocí svalového testu je schopno to signalizovat, odhalit pravdu a lež, zdravé od nezdravého.

 MĚŘENÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ

Díky práci dr. Hawkinse máme rovněž k dispozici také prostředek zhodnocení - kalibrace - míry relativní pravdy, tzv. kalibrovanou stupnici vědomí.

Úrovně vědomí jsou vždy promísené. Člověk může dosahovat v jedné oblasti života určité úrovně, zatímco co v druhé oblasti zcela odlišné. Celková úroveň vědomí jednotlivce je průměrem celkového součtu různých úrovní. Každý si vybral svou vlastní úroveň vědomí a nemůže konat v daném okamžiku a čase jinak. 

Měření úrovně vědomí - osobní kalibrace - probíhá pomocí svalového testu, během něhož se jako citlivý biologický měřící nástroj používá nervová soustava člověka a jeho životní energie, přítomná v jeho akupunkturním energetickém systému. Tuto techniku nelze provádět pomocí neživých vědeckých přístrojů. 

Mapa vědomí - stupnice 1-1000 (R.Hawkins)


PRAVDA - NEPRAVADA

Na přítomnost pravdy nereaguje pouze fyzické tělo, nýbrž také pole vědomí.

Pomocí svalového testu lze odhalit pravdu a lež - zdravé od nezdravého.

Máme tak k dispozici snadno ovladatelný DETEKTOR LŽI.

Mysl člověka je v základu velice snadno oklamatelná. Není od přírody schopná odlišovat pravdu od nepravdy. Lidskou mysl je možné přirovnat k počítači. Mozek je hardware, schopný přehrát jakýkoli program, který je do něj vložen. Hardware ovšem neumí chránit sám sebe před falešnou informací. Mysl tak věří jakémukoli "softwaru" (programu), který do ní lidská společnost vloží. Je bez ochrany, nevinná, naivní a důvěřivá.


Lidská mysl bez pomoci nerozezná pravdu od lži.

Poprvé v historii lidstva máme možnost odlišit pravdu od klamu. Máme na dosah prostředek, který přesně odliší funkční od nefunkčního, blahodárné od škodlivého. Naše životy už nemusí ovládat klam. 

ÚROVNĚ VĚDOMÍ

Nad 200 - úrovně pravdivosti, pod 200- úrovně nepravdivosti.

Nejnižší pole jsou nejblíže živočišnosti a zahrnují NEGATIVNÍ EMOCE (strach, hněv, úzkost, zášť...). Pod úrovní 200 je jedinec pod vládou kolektivního pole vědomí. Po překročení této kritické úrovně vědomí (200) je energie v mozku odlišná a umožňuje

rozvoj mozku éterického (energetického).

Jedním z hlubokých dopadů rozvoje éterického mozku je, že přežívá fyzickou smrt a shromažďuje karmické vzory. Na úrovni 200 dochází k zásadní změně vyzařování. Směrem k vyšším hodnotám rychle přibývá světla, směrem k nižším úrovním světla rychle ubývá. Jednoduchý svalový test pouze ukazuje, zda je "světlo" zapnuté (pravda), nebo vypnuté - nepravda.

Obsah pole je dán jeho vlastnostmi.

Úroveň 100 - úroveň apatie - chybí ohled na druhé, panuje zde lež,, výmluvy, nemají daleko ke zločinům. Úroveň 170 - zaujatost, překrucování politikaření, úroveň 180 - nedostatek osobní odpovědnosti, úroveň 190 - úroveň pýchy a arogance, překrucování reality-hra na viníky a oběti. Úrovně přes 200 ukazují na fungování, službu, účelnost. Nad 300 se objevuje touha pomáhat, srdečnost, dobrá vůle, humánní a dobročinné účely.

POZITIVNÍ EMOCE začínají na hladině 200 a postupně se zvyšují přes rozum - nad 400, lásku 500, bezpodmínečnou lásku 540, osvícené stavy 600.

Jedinci, kteří při svém duchovním vývoji překročí úroveň vědomí 600, jsou schopni si vzpomenout na minulé životy i životní lekce zvolené pro určitý život. Vždy bylo přítomno stejné vědomí "sebe" Čím vyšší je úroveň vědomí, tím je jeho frekvence nejen vyšší, ale zároveň stále rychleji roste.

Hranice 200 je kritickou úrovní pro přechod mezi pravdou a nepravdou.

Kritická úroveň 200 tedy ukazuje zásadní proměnu vědomí od pouhého zaměření na sebe na úkor druhých, ke vstřícnějším úrovním, kdy se objevuje ohled i na druhé.

Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých.

"Všechno je jen energie, všechno je jen kmitání."

Našemu tělu škodí každá negativní myšlenka.

Na úrovních pod 200 - jsou nízké stavy vědomí, které jsou pro život DESTRUKTIVNÍ. Prožíváme deprese, stud, vinu, smutek, strach, touhy, hněv, zlobu, nenávist...ty nám snižují průtok prány...Zvýšení kalibrace o pouhých několik bodů představuje velký pokrok k růstu.

Nad 200 jsou stavy KONSTRUKTIVNÍ.

Člověk může dosahovat v jedné oblasti života určité úrovně, zatímco v jiné oblasti úrovně zcela odlišné. Celková úroveň vědomí jednotlivce je průměrem celkového součtu těchto různých úrovních.


ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 20 - S T U D

Úroveň studu se hrozivě přibližuje smrti a může vést k sebevraždě z hanby. Stud vytváří neurózu. Osobnost, u níž dominuje stud, je nesmělá, samotářská a introvertní. Stud snižuje hodnotu osobnosti. Chování lidí, jejichž vědomí dosahuje jen úrovně 20, je nebezpečné. Stydlivé děti jsou kruté ke zvířatům a k sobě navzájem.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 30 - pocit V I N Y

Vina souvisí s manipulací, trestáním, projevuje se formami jako jsou výčitka, sebeobviňování, masochismus. Podvědomí pocit viny vede k psychosomatickým postižením, náchylnosti k nehodám a sebevražednému chování. Pocit viny vyvolává hněv a jeho projevem je často zabíjení.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 50 - A P A T I E

Tato úroveň se vyznačuje chudobou, zoufalstvím a beznadějí. Náplní života je smutek. Apatie je úroveň opuštění nadějí. ( toto je úroveň bezdomovců a vyvrženců z lidské společnosti. Je to také osud mnoha starých lidí a těch, které od ostatních izolovaly chronické nemoci. Apatičtí lidé jsou závislí. Lidé s apatií jsou "obtížní" a okolí je pociťuje jako přítěž.)

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 75 - Z Á R M U T E K

Toto je úroveň smutku, ztráty a malomyslnosti, život v depresi. Je to úroveň truchlení, zármutku a výčitek vztahujících se k minulosti. Je to úroveň ztracenců a gamblerů, kteří prohru přijímají jako součást svého života. V zármutku vidíme smutek ve všem. Vede často ke ztrátě zaměstnání, přátel, rodiny, příležitostí a také peněz a zdraví. I když je zármutek hřbitovem života, je v něm více energie než v apatii.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 100 - S T R A C H

Z hlediska této úrovně svět vypadá nebezpečně, je plný pastí a hrozeb. Strach je oblíbeným nástrojem despotických vlád a totalitních režimů. Média a reklama se soustřeďují na strach v zájmu zvýšení zisku. Strach omezuje růst osobnosti a vede k útlumu. A protože povznést se nad strach vyžaduje energii, postižení nejsou schopni dosáhnout vyšší úrovně bez pomoci. Člověk trpící strachem hledá silnějšího vůdce.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 150 - H N Ě V

Hněv může vést k vraždě a k válce. Hněv může vést buď ke konstruktivnímu, nebo destruktivnímu činu. Jakmile se lidé vymaní z apatie a zármutku, aby překonali strach jako způsob života, začnou něco chtít. Touha vede k frustraci a ta opět k hněvu. Hněv se nejčastěji projevuje jako odpor a pomsta, a proto je prchlivý a nebezpečný. Hněv jako životní styl vytváří "sběratele nespravedlností" Tito lidé jsou hádaví, agresivní a konfliktní. Hněv vede snadno k nenávisti, která má ničivý účinek na všechny oblasti lidského života

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 175 - H R D O S T    A   P Ý C H A

Na rozdíl od nižších energetických hladin se lidé cítí pozitivně. Zvyšuje se jejich sebevědomí, a to je balzám na všechny bolesti, které zažili na nižších úrovních vědomí. Hrdost vypadá dobře a má všeobecně dobrou pověst, je společensky povzbuzována. Přesto - jak vidíme z tabulky vědomí, je stále dost negativní pro dosažení kritického bodu 200. Hrdost a pýcha, vlastnosti si blízké, z nichž první je převážně pozitivní a druhá převážně negativní. Pýcha předchází pád. Pýcha je defenzivní a zranitelná, může být svržena zpět do studu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Všichni lidé na úrovních pod 200 mají sklon být bezmocní a dívají se na sebe jako na oběti, příčinu svých problémů hledají "někde venku".

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 200 - O D V A H A

Na úrovni 200 se poprvé objevuje moc. 200 je kritická hranice, která odděluje pozitivní a negativní vlivy na život. Proto je to také úroveň růstu. Na nižších úrovních se svět zdá beznadějný, smutný, děsivý nebo frustrující. Odvaha znamená ochotu zkoušet nové věci a vypořádat se s životními změnami a výzvami. Překážky odrazují lidi, jejichž vědomí nedosahuje 200. Lidé na této úrovni - 200 - vracejí do světa tolik energie, kolik si berou. Populace i jednotlivci na nižších úrovních odčerpávají energii z ostatních, aniž by ji vraceli. ZDE začíná produktivita a tvořivost.

KOLEKTIVNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ LIDSTVA ZŮSTALA PO MNOHO STOLETÍ NA 190...TEPRVE V POSLEDNÍM DESETILETÍ POSKOČILA NA SOUČASNOU ÚROVEŇ 207

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 250 - N E U T R A L I T A

Neutralita se vyznačuje osvobozením se z pozic, které charakterizují nižší úrovně. Neutralita přenáší člověka přes překážky. Znamená pružnost bez odsuzování. Být neutrální znamená být relativně nezávislý na výsledcích. Člověk už se nenechá tak snadno zastrašit a ani necítí potřebu něco dokazovat. Očekává, že život se svými vrcholy a pády bude v podstatě dobrý. Lidé s neutralitou mají smysl pro dobro. S lidmi na této úrovni se dobře vychází, protože je nezajímají spory, soutěžení, ani nemají snahu obviňovat druhé ani ovládat druhé.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 310 - O C H O T A

Tato velmi pozitivní energetická úroveň může být chápána jako brána k vyšším úrovním. Lidé s úrovněmi pod 200 mají tendenci k uzavřenosti, ale na úrovni 310 nastává velké otevření. Na této úrovni se lidé stávají přátelskými a společenský i ekonomický úspěch následuje takřka automaticky. Ochotní lidé se netrápí nezaměstnaností. Přijmou jakoukoli práci, nebo zaměstnají sami sebe..."vším čím jsem byl, byl jsem rád"...Pro tuto úroveň je charakteristické vysoké sebevědomí. Umí se zdokonalovat, rád a snadno se učí.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 350 - P Ř I J E T Í

Na této úrovni vědomí dochází k velké transformaci v chápání, že člověk sám je zdrojem a tvůrcem svého života. Jedinec na 350 se nezajímá o určování správného či nesprávného, ale věnuje se místo toho řešení problémů.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 400 - R O Z U M

Jakmile je překročena vazba na emoci z nižších úrovní, vystupují do popředí inteligence a racionálnost. Toto je úroveň vědy, medicíny a zvýšených schopností.

NA TÉTO ÚROVNI JE SNADNÉ NEVIDĚT PRO STROMY LES.

Rozum sám je paradoxně hlavní překážkou k dosažení vyšších úrovní vědomí.

Překročení této úrovně je v naší společnosti relativně vzácné.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 500 - L Á S K A

Tak jak je láska prezentována, nemá s podstatou této úrovně mnoho společného. To čemu říkáme láska je intenzivní emocionální stav spojující fyzickou přitažlivost, chtění, ovládání druhého, závislost, erotičnost a touhu. Při zklamání tato emoce se často odhaluje skrytý hněv a závislost, které maskovala. To, že se láska může změnit v nenávist je všeobecně známé. Nejedná se o skutečnou lásku, protože nenávist pramení z pýchy, nikoli z lásky.

Úroveň 500 se vyznačuje rozvojem lásky, která je bezpodmínečná a stálá. LÁSKA je stav bytí. Vyzařuje ze srdce. Má schopnost pozvednout druhé a vykonat velké skutky, protože její motivy jsou ryzí. Rozum pracuje s částmi, zatímco lásky s celky. Láska se soustřeďuje na dobro života ve všech jeho projevech a podporuje to, co je pozitivní. Toto je úroveň opravdového štěstí. Pouze 4 % světové populace dosahují úrovně vědomí v energetickém poli 500 a výše

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 540 - R A D O S T

Jakmile se láska stává stále více bezpodmínečnou, začíná být prožívána jako vnitřní radost...je to stálý průvodní jev veškeré činnosti. Úroveň 540 je doménou pokročilých duchovních studentů a učitelů. Charakteristická pro toto energetické pole je velká trpělivost a stálost pozitivního postoje i přes dlouhodobou nepřízeň. Znakem tohoto stavu je soucit. Lidé na této úrovni mají významný vliv na druhé. Lidé na této úrovni dokáží milovat mnoho lidí současně, jde o poznání, že čím více člověk miluje, tím větší lásky je schopen.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ - 600 - M Í R, klid, dokonalé štěstí

Je vzácná. Lidé se snadno přenášejí do stavu blaženosti, která jim znemožňuje běžnou činnost. Někteří se stávají duchovními učiteli, jiní pracují anonymně na zdokonalení lidstva. Tito lidé jsou světci a bývají často za svaté označováni, i když na této úrovni je formální víra nahrazena ryzí spiritualitou, z níž všechna náboženství pocházejí.

Schopnost odbourat fyzickou potravu a stravovat se pránou - je třeba kalibrace 668

Velká umělecká díla a architektura, které jsou kalibrovány na stupnici mezi 600 - 700 nás mohou dočasně přenášet do vyšších úrovní vědomí.

ENERGETICKÉ ÚROVNĚ 700 - 1000 - O S V Í C E N Í

Na této úrovni už neexistuje prožitek osobního já odděleného od ostatních. Nepojmenovatelné je prožíváno jako vlastní "já" za hranicemi smyslů. Je to vrchol vývoje vědomí v lidské říši.

SPOLEČENSKÉ ROZDĚLENÍ ÚROVNÍ VĚDOMÍ - studie Dr. Hawkinse /kniha Moc versus Síla/

85 % lidské rasy je pod kritickou úrovní kalibrace 200. Pouze 4 % dosahují úrovně vědomí v energetickém poli 500 a výše. Pouze 0,4 % dosahují úrovně 540 a z úrovně 600 či výše se může těšit jen jeden člověk z 10 milionů.

další info - https://www.rekonstrukcia-mysle.sk/mapa-vedomia/