KALIBROVANÁ STUPNICE VĚDOMÍ OSOBNÍ KALIBRACE

05.10.2018

OSOBNÍ KALIBRACE

kde se my a naši bližní nacházíme na žebříčku duchovního osvícenÍ

KALIBROVANÁ STUPNICE VĚDOMÍ, na níž celočíselná hodnota od 1 do 1000 vyjadřuje stupeň moci všech možných úrovní lidského vědomí. Stupice 1 - 1000, kde 200 je hranice

Čím výše se nacházíme,tím lépe se nám žije !

A JAKÁ JE VAŠE KALIBRACE ?  

KINEZIOLOGICKÝM TESTEM LZE TUTO HRANICI SNADNO URČIT

Každý člověk - každá bytost vibruje jinou frekvencí, která odpovídá stádiu jejího vývoje. To, na jaké úrovni svého vývoje se nacházíme, nám může ukázat tabulka úrovně vědomí. Nejde o to, aby se člověk musel někam zařazovat a prožívat trauma, že se pohybuje nízko, ani to nemá vůbec nic společného s inteligencí či znalostmi, ale pomůže nám to pochopit,  že posunem do vyšších úrovní se mění i schopnosti člověka vnímat a pochopit čím dál víc věcí. Dá se dokonce předpokládat, jak lidé z pozice jednotlivých úrovní zareagují na životní situaci. 

Navýšením vibrací se rozšiřuje úroveň vědomí a tím pádem i intuice. 

Pozitivní myšlenky mají vyšší frekvenci kmitání než ty negativní. Můžeme vidět věci, které jsme v životě dřív neviděli, které ovšem kolem nás venku plují jako nabídka. Dokud se nenastavíme na jejich frekvenci, nemůžeme je vnímat. Teprve tehdy, až pozvedneme svou vlastní frekvenci, začnou nám do života vstupovat pozitivní události a my je budeme vidět jako šance. Jak prohlásil Albert Einstein: 

"Všechno je jen energie, všechno je jen kmitání."

Našemu tělu škodí každá negativní myšlenka.

Vraťme se ke kalibrované stupnici vědomí

Na úrovních pod 200 - jsou nízké stavy vědomí, které jsou pro život DESTRUKTIVNÍ. Prožíváme deprese, stud, vinu, smutek, strach, touhy, hněv, zlobu, nenávist...ty nám snižují průtok prány...Zvýšení kalibrace o pouhých několik bodů představuje velký pokrok k růstu.

Nad 200 jsou stavy KONSTRUKTIVNÍ.

Člověk může dosahovat v jedné oblasti života určité úrovně, zatímco v jiné oblasti úrovně zcela odlišné. Celková úroveň vědomí jednotlivce je průměrem celkového součtu těchto různých úrovních.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 20 - S T U D

Úroveň studu se hrozivě přibližuje smrti a může vést k sebevraždě z hanby. Stud vytváří neurózu. Osobnost, u níž dominuje stud, je nesmělá, samotářská a introvertní. Stud snižuje hodnotu osobnosti. Chování lidí, jejichž vědomí dosahuje jen úrovně 20, je nebezpečné. Stydlivé děti jsou kruté ke zvířatům a k sobě navzájem.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 30 - pocit V I N Y

Vina souvisí s manipulací, trestáním, projevuje se formami jako jsou výčitka, sebeobviňování, masochismus. Podvědomí pocit viny vede k psychosomatickým postižením, náchylnosti k nehodám a sebevražednému chování. Pocit viny vyvolává hněv a jeho projevem je často zabíjení.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 50 - A P A T I E

Tato úroveň se vyznačuje chudobou, zoufalstvím a beznadějí. Náplní života je smutek. Apatie je úroveň opuštění nadějí. ( toto je úroveň bezdomovců a vyvrženců z lidské společnosti. Je to také osud mnoha starých lidí a těch, které od ostatních izolovaly chronické nemoci. Apatičtí lidé jsou závislí. Lidé s apatií jsou "obtížní" a okolí je pociťuje jako přítěž.)

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 75 - Z Á R M U T E K

Toto je úroveň smutku, ztráty a malomyslnosti, život v depresi. Je to úroveň truchlení, zármutku a výčitek vztahujících se k minulosti. Je to úroveň ztracenců a gamblerů, kteří prohru přijímají jako součást svého života. V zármutku vidíme smutek ve všem. Vede často ke ztrátě zaměstnání, přátel, rodiny, příležitostí a také peněz a zdraví. I když je zármutek hřbitovem života, je v něm více energie než v apatii.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 100 - S T R A C H

Z hlediska této úrovně svět vypadá nebezpečně, je plný pastí a hrozeb. Strach je oblíbeným nástrojem despotických vlád a totalitních režimů. Média a reklama se soustřeďují na strach v zájmu zvýšení zisku. Strach omezuje růst osobnosti a vede k útlumu. A protože povznést se nad strach vyžaduje energii, postižení nejsou schopni dosáhnout vyšší úrovně bez pomoci. Člověk trpící strachem hledá silnějšího vůdce.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 150 - H N Ě V

Hněv může vést k vraždě a k válce. Hněv může vést buď ke konstruktivnímu, nebo destruktivnímu činu. Jakmile se lidé vymaní z apatie a zármutku, aby překonali strach jako způsob života, začnou něco chtít. Touha vede k frustraci a ta opět k hněvu. Hněv se nejčastěji projevuje jako odpor a pomsta, a proto je prchlivý a nebezpečný. Hněv jako životní styl vytváří "sběratele nespravedlností" Tito lidé jsou hádaví, agresivní a konfliktní. Hněv vede snadno k nenávisti, která má ničivý účinek na všechny oblasti lidského života

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 175 - H R D O S T    A   P Ý C H A

Na rozdíl od nižších energetických hladin se lidé cítí pozitivně. Zvyšuje se jejich sebevědomí, a to je balzám na všechny bolesti, které zažili na nižších úrovních vědomí. Hrdost vypadá dobře a má všeobecně dobrou pověst, je společensky povzbuzována. Přesto - jak vidíme z tabulky vědomí, je stále dost negativní pro dosažení kritického bodu 200. Hrdost a pýcha, vlastnosti si blízké, z nichž první je převážně pozitivní a druhá převážně negativní. Pýcha předchází pád. Pýcha je defenzivní a zranitelná, může být svržena zpět do studu.

------------------------------------------------------------------------------------------

Všichni lidé na úrovních pod 200 mají sklon být bezmocní a dívají se na sebe jako na oběti, příčinu svých problémů hledají "někde venku".

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 200 - O D V A H A

Na úrovni 200 se poprvé objevuje moc. 200 je kritická hranice, která odděluje pozitivní a negativní vlivy na život. Proto je to také úroveň růstu. Na nižších úrovních se svět zdá beznadějný, smutný, děsivý nebo frustrující. Odvaha znamená ochotu zkoušet nové věci a vypořádat se s životními změnami a výzvami. Překážky odrazují lidi, jejichž vědomí nedosahuje 200. Lidé na této úrovni - 200 - vracejí do světa tolik energie, kolik si berou. Populace i jednotlivci na nižších úrovních odčerpávají energii z ostatních, aniž by ji vraceli. ZDE začíná produktivita a tvořivost.

KOLEKTIVNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ LIDSTVA ZŮSTALA PO MNOHO STOLETÍ NA 190...TEPRVE V POSLEDNÍM DESETILETÍ POSKOČILA NA SOUČASNOU ÚROVEŇ 207

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 250 - N E U T R A L I T A

Neutralita se vyznačuje osvobozením se z pozic, které charakterizují nižší úrovně. Neutralita přenáší člověka přes překážky. Znamená pružnost bez odsuzování. Být neutrální znamená být relativně nezávislý na výsledcích. Člověk už se nenechá tak snadno zastrašit a ani necítí potřebu něco dokazovat. Očekává, že život se svými vrcholy a pády bude v podstatě dobrý. Lidé s neutralitou mají smysl pro dobro. S lidmi na této úrovni se dobře vychází, protože je nezajímají spory, soutěžení, ani nemají snahu obviňovat druhé ani ovládat druhé.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 310 - O C H O T A

Tato velmi pozitivní energetická úroveň může být chápána jako brána k vyšším úrovním. Lidé s úrovněmi pod 200 mají tendenci k uzavřenosti, ale na úrovni 310 nastává velké otevření. Na této úrovni se lidé stávají přátelskými a společenský i ekonomický úspěch následuje takřka automaticky. Ochotní lidé se netrápí nezaměstnaností. Přijmou jakoukoli práci, nebo zaměstnají sami sebe..."vším čím jsem byl, byl jsem rád"...Pro tuto úroveň je charakteristické vysoké sebevědomí. Umí se zdokonalovat, rád a snadno se učí.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 350 - P Ř I J E T Í

Na této úrovni vědomí dochází k velké transformaci v chápání, že člověk sám je zdrojem a tvůrcem svého života. Všichni lidé na úrovních pod 200 mají sklon být bezmocní a dívají se na sebe jako na oběti, příčinu svých problémů hledají "někde venku". Jedinec na 350 se nezajímá o určování správného či nesprávného, ale věnuje se místo toho řešení problémů.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 400 - R O Z U M

Jakmile je překročena vazba na emoci z nižších úrovní, vystupují do popředí inteligence a racionálnost. Toto je úroveň vědy, medicíny a zvýšených schopností.

NA TÉTO ÚROVNI JE SNADNÉ NEVIDĚT PRO STROMY LES.

Rozum sám je paradoxně hlavní překážkou k dosažení vyšších úrovní vědomí.

Překročení této úrovně je v naší společnosti relativně vzácné.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 500 - L Á S K A

Tak jak je láska prezentována, nemá s podstatou této úrovně mnoho společného. To čemu říkáme láska je intenzivní emocionální stav spojující fyzickou přitažlivost, chtění, ovládání druhého, závislost, erotičnost a touhu. Při zklamání tato emoce se často odhaluje skrytý hněv a závislost, které maskovala. To, že se láska může změnit v nenávist je všeobecně známé. Nejedná se o skutečnou lásku, protože nenávist pramení z pýchy, nikoli z lásky.

Úroveň 500 se vyznačuje rozvojem lásky, která je bezpodmínečná a stálá. LÁSKA je stav bytí. Vyzařuje ze srdce. Má schopnost pozvednout druhé a vykonat velké skutky, protože její motivy jsou ryzí. Rozum pracuje s částmi, zatímco lásky s celky. Láska se soustřeďuje na dobro života ve všech jeho projevech a podporuje to, co je pozitivní. Toto je úroveň opravdového štěstí. Pouze 4 % světové populace dosahují úrovně vědomí v energetickém poli 500 a výše

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ 540 - R A D O S T

Jakmile se láska stává stále více bezpodmínečnou, začíná být prožívána jako vnitřní radost...je to stálý průvodní jev veškeré činnosti. Úroveň 540 je doménou pokročilých duchovních studentů a učitelů. Charakteristická pro toto energetické pole je velká trpělivost a stálost pozitivního postoje i přes dlouhodobou nepřízeň. Znakem tohoto stavu je soucit. Lidé na této úrovni mají významný vliv na druhé. Lidé na této úrovni dokáží milovat mnoho lidí současně, jde o poznání, že čím více člověk miluje, tím větší lásky je schopen.

ENERGETICKÁ ÚROVEŇ - 600 - M Í R, klid, dokonalé štěstí

Je vzácná. Lidé se snadno přenášejí do stavu blaženosti, která jim znemožňuje běžnou činnost. Někteří se stávají duchovními učiteli, jiní pracují anonymně na zdokonalení lidstva. Tito lidé jsou světci a bývají často za svaté označováni, i když na této úrovni je formální víra nahrazena ryzí spiritualitou, z níž všechna náboženství pocházejí.

Schopnost odbourat fyzickou potravu a stravovat se pránou - je třeba kalibrace 668

Velká umělecká díla a architektura, které jsou kalibrovány na stupnici mezi 600 - 700 nás mohou dočasně přenášet do vyšších úrovní vědomí.

ENERGETICKÉ ÚROVNĚ 700 - 1000 - O S V Í C E N Í

Na této úrovni už neexistuje prožitek osobního já odděleného od ostatních. Nepojmenovatelné je prožíváno jako vlastní "já" za hranicemi smyslů. Je to vrchol vývoje vědomí v lidské říši.

SPOLEČENSKÉ ROZDĚLENÍ ÚROVNÍ VĚDOMÍ

85 % lidské rasy je pod kritickou úrovní kalibrace 200. Pouze 4 % dosahují úrovně vědomí v energetickém poli 500 a výše. Pouze 0,4 % dosahují úrovně 540 a z úrovně 600 či výše se může těšit jen jeden člověk z 10 milionů.