SRT - Spiritual Respond Therapy

15.02.2018

SRT je systém zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů. Tato metoda nás přivádí ke kontaktu s našimi duchovními pomocníky. Slouží k nalezení a uvolnění disharmonických myšlenek a přesvědčení. Představuje bezbolestný způsob, jak provést úpravy našeho vnitřního i vnějšího života.

Systém SRT používá kyvadlo, tabulky, série otázek a afirmace, které slouží k průzkumu a čištění podvědomé mysli a duševních záznamů.

Podvědomá mysl reaguje na příkazy, které jí dáme. Pokud dochází k nesouladu mezi touhami naší vědomé mysli a podvědomým programováním, podvědomí zvítězí. Pokud máme ve vnitřní mysli konfliktní informace nebo přesvědčení, musíme je nejprve zrušit nebo odstranit, a teprve potom můžeme zakládat myšlenky nové. SRT umožňuje zkoumat problémy uložené v podvědomí pomocí kyvadla, stejně jako hypnóza, ale není zde zapotřebí navozovat stavy transu a klient také nemusí zažívat bolest a emoce prožitků vynesených do vědomí. VYŠŠÍ JÁ může po požádání čistit programy PŘÍMO. Jakmile je negativní program vyčištěn, je třeba vložit nové pozitivní prohlášení.

"Nyní zcela přijímám a nařizuji své podvědomé mysli zcela přijmout a věřit na každé úrovni mé mysli, že....."

Celý proces se podobá spuštění počítače, výběru programu a zadání příkazu k vymazání veškerých nebo vybraných částí. Na monitoru byste viděli slova, která jste zpřístupnili a která po zadání příkazů zmizela. Protože však mysl nemá obrazovku, použijeme kyvadlo a kontrolními otázkami se ujistíme, že starý program je vymazán a nahrazen novým pozitivním. Váš život se od toho okamžiku bude řídit novým, pozitivním programem.

PROGRAMY

1. DĚDICTVÍ

- přesvědčení, které jsme získali v jiném životě

- zavazadlo, které jsme si zabalili a přivezli s sebou

- můžeme také převzít přesvědčení od druhých, pokud uvěříme tomu, co říká

2. ZTOTOŽNĚNÍ SE

- každý člověk do určité míry napodobuje. Nezřídka je zdrojem škodlivého programu identifikace s jedním nebo více dospělými, nebo s někým významným z klientova dětství. Opačným příkladem je pak POPŘENÍ. Člověk na někom postřehne disharmonický rys a bude se zarytě snažit, aby takový nebyl.

3. ZÁZNAM - OTISK

- je to informace, kterou naše podvědomí přijme v okamžiku emocionálního vypětí. Protože jsou záznamy obvykle zcela chybné, vedou člověka k chybnému vzorci chování - jednání. Je to jako posthypnotická sugesce provedená bez vědomé vůle subjektu, který nad ní nemá žádnou kontrolu. Pomůže pouze přeprogramování.

4. TRAUMATICKÝ ZÁŽITEK

- může vést k hluboko uložené fobii jako je např. klaustrofobie, strach ze tmy, z výšek, z pádu. Sexuální obtěžování vytváří nejvíce disharmonický náboj ze všech programů.

5. PROSPĚCH, VÝHODA, VYUŽITÍ

- může být buď pozitivní, nebo konstruktivní. Např. dítě, které nedostává lásku, se může nechat dovést k jednání, kdy se bude snažit přitahovat pozornost i kdyby si tím vytvářelo potíže, dokonce i bolest.

- dalším druhem prospěchu je SEBETRESTÁNÍ. Člověk se může trestat za to, že nežije podle očekávání svých rodičů. Nebo onemocní jen proto, aby se mu dostalo vytoužené pozornosti.

6. KONFLIKT

- zdrojů konfliktu může být mnoho. Dítě začíná velmi záhy narážet na všechny možné zákazy. Některé jsou prospěšné, jiné ale destruktivní a v pozdějším životě mohou vést ke konfliktu. Tyto zákazy se vyjadřují slovy jako - ne, to je špatně, nesmíš, neměl bys. Konflikt může vyvolat silné pocity viny, ze kterých pak vznikají programy SEBETRESTÁNÍ.

7. SEBETRESTÁNÍ

- důvodů je nesčíslně. Dítě např. často slyší, že je k ničemu. V podvědomí si pak vytvoří program sebetrestání za to, že není dost dobré. Tím se tento program opakuje a udržuje sám sebe v dolů směřující spirále. Programů sebetrestání může být více. Masochismus - sebetrestání - bývá tak hluboce zakořeněný, že se z něj může vyvinout sebevražda, závažné zranění, smrtelná nemoc, nebo dokonce smrt nešťastnou náhodou. Nehoda nebo smrtelná nemoc je jen jiný způsob (podvědomé rozhodnutí) sebevraždy a pro daného člověka bývá přijatelnější než záměrné, vědomé opuštění těla. Ve způsobu sebetrestajících se lidí se projevuje destruktivní, sebeomezující a sebetrestající tendence. Jako by jim do života nepřicházelo nic dobrého. Jakmile je program odkryt a uvolněn, věci se začnou měnit k lepšímu.

8. JAZYK TĚLA

- rozděluje se do dvou kategorií.

- 1. srovnání těla - můžeme např. hromadit disharmonickou energii na svůj nos,...protože je podobný nosu matky

2. úsloví o těle - může na tělo tak zapůsobit, že vytvoří psychosomatické poruchy. Tak si člověk například častým prohlašováním "tohle nemůžu spolknout" vypěstuje krční problémy. Pokud budme často opakovat "z toho mě bolí hlava", asi nás opravdu rozbolí.

V bibli je psáno "v moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slob odsouzen".

9. MINULÉ ŽIVOTY

- podvědomá mysl rozlišuje mezi minulými životy na zemi a minulými životy v jiných dimenzích. Minulý život je život ve fyzickém těle prožívaný kdekoli ve vesmíru. Za minulý život se považuje i to, že je duše mimo tělo a slouží jako průvodce, anděl strážný, vyšší já nebo v jiné funkci.

10. BUDOUCÍ ŽIVOTY

- jako duchovní bytosti nejsme omezeni časem ani prostorem. Čas a prostor neexistuje - viz teorie mnohonásobných simultárních životů. Protože se dá touto metodou vyčistit vše, co vězí v podvědomí, stačí požádat o vyčištění energie budoucích životů a pokračovat dál.

11. DISKARNÁTI

- lidé, kteří opustili fyzické tělo, ale přitom neodešli z fyzického prostoru Země. Ať už je příčinou diskarnátova pobytu cokoli, často mohou svému hostiteli škodit. Pohyby kyvadla mohou ovlivnit nejrůznější druhy bloků a jedním z nich jsou právě diskarnáti. Diskarnáti tedy nejen brání správnému fungování systému SRT, ale mohou člověku, který je jejich hostitelem, způsobovat mentální, emocionální či fyzické problémy (diskarnáti se na nás mohou nalepit např. v anestezii)

12. STRACH

- lze najít jako blok nejčastěji při zkoumání bloku na vyrovnaný život

KDY PROGRAMY VZNIKLY

PARALERNÍ ŽIVOTY - lze přirovnat ke shluku bříz. Mají jeden srostlý kořen, ale několik kmenů. Jsme duchovní bytosti, živoucí duše, které se projevují prostřednictvím fyzického těla. Duše se může projevovat do více než jednoho těla současně.

LŮNO - duše se může ještě v lůně rozhodnout, že se po porodu střetne s určitými obtížnými zkušenostmi a výzvami.

MINULÝ ŽIVOT - tento program mohl vzniknout v minulém životě, který probíhal na této nebo na jiné planetě. Každá planeta je školní třídou, kde si duše volí své zkušební lekce. Země mohou být různé, ale školní třídy a lekce si jsou velmi podobné.

BARDO - čas mezi životy. Programy vzniklé v Bardu mají kořeny v minulých životech. Protože je třeba prozkoumat a vyčistit základní příčinu, zní další otázka - KDE vznikl kořen tohoto programu. Než jsme se inkarnovali do současného těla, pobývali jsme v bardu. Setkali jsme se s RADOU SVĚTLA (naším vyšším já), která se skládá ze 2 a více bytostí Vyššího vědomí. Zhodnotili jsme svůj akašický záznam a uvážili, co v tomto životě potřebujeme zpracovat. Vybrali jsme si galaxii, planetu, zemi, rodiče, druh těla a lekce nebo výzvy, se kterými se potřebujeme setkat, poučit se z nich, překonat.

NAROZENÍ - obvykle stačí disharmonickou energii identifikovat a vyčistit ji.

PŘÍTOMNÝ ŽIVOT KTERÝ JIŽ PROBĚHL - zjistíme věk, ve kterém program vznikl.

PŘÍTOMNÝ ŽIVOT, KTERÝ MÁ TEPRVE PŘIJÍT - byl naplánován v bardu - např. smrt při autonehodě a podobně - lze vyčistit - zrušit.

SMRT a přechod - většinou znamená zážitek smrti v minulém životě, může ale znamenat také plánovanou smrt v budoucnosti. Smrtí může duše vnímat i zásadní změny ve společenském postavení nebo ve zdravotním stavu, vytržení ze života a "přesazení" do jiné země, rodiny.

BUDOUCÍ ŽIVOT - takové životy se žijí v jiných dimenzích planet. Jakmile se na žádost Ducha prozkoumá, může se vyčistit a zakončit. Nemusíte ho již dále prožívat a stane se součástí celku minulých životů.

MINULÉ ŽIVOTY - v jiných dimenzích, paralerní vesmír. Tyto životy se zkoumají a čistí stejně jako kterékoli jiné.

OSOBY A OBSAZENÍ

Při zkoumání je důležité zjistit osoby a obsazení rolí.

ANDROGYN - tělesná forma, která má buď mužské a ženské znaky zároveň, nebo ani jedno z nich.

PRŮVODCE, ANDĚL STRÁŽNÝ A VYŠŠÍ JÁ - každá duše má 3 stálé výbory, které ní pracují. Nazývají se průvodce, anděl strážný a vyšší já. Každý výbor se může skládat z jednoho či více duchovních bytostí. Úkolem anděla strážného je chránit duši před bolestí.

CHERUBÍN A SERAT - druhy andělů, a když nám vyjdou v minulém životě jako zúčastnění, obvykle slouží v 1 ze 3 funkcí PRŮVODCE, ANDĚL, VYŠŠÍ JÁ.

MYŠLENKA - pokud Vám vyjde myšlenka, obvykle se jedná o disharmonickou myšlenku, kterou má člověk uloženou v mysli. Někdy vzniká v okamžiku, kdy je duše mimo tělo, posuzuje disharmonické energie z minulých životů, které ještě nemá vyčištěné, a plánuje si fyzický život, v němž může tuto práci udělat.

SEPARÁTI - jsou bytosti vysoké duchovní úrovně, které vstoupili do planetárních vibrací a připojili se k nějaké inkarnované duši, místo aby pracovali v duchovní výšší sféře. Jejich energie ovlivňuje pohyby kyvadla a může být příčinou špatných odpovědí. Požádejte vyšší já, aby je odeslalo tam, kde budou vyčištěni (pokud je vyčistíte, řeknou to svým opřátelům a vy pak budete zavaleni dalšími separáty a nebudete dělat nic jiného, než čistit separáty a na sebe a klienty nebudete mít čas. NECHTE JE VYČISTIT A ODSTRANIT VYŠŠÍM JÁ a požádejte o vytvoření štítu, který zabrání příchodu a vlivu dalších separátů).

DISKARNÁTI jsou duše, které opustily fyzické tělo, ale neodpoutaly se od vibrací zeme. Všechny duše mají 90 hodin na to, aby vstoupily do duchovní sféry, jinak zde zůstanou připoutány a nedokáži odejít bez cizí pomoci.

TEMNÁ ENERGIE - když narazíte na temnou energii, zeptejte se, zda je daná osoba inkarnována a jestli je to muž či žena.

SKUPINY - může se stát, že na otázku, jestli se účastní někdo další, přijde kladná odpověď, točí-li se kyvadlo do kruhu - jde o skupinu. Lze určit počet zúčastněných.

ANDĚL - když Vám vyjde anděl, může sloužit v jednom ze 3 úřadů - 1. průvodce, 2. anděl strážný, 3. vyšší já.

BŮH - obvykle se jedná o duši sloužící ve výboru vyššího já

Jádrem SRT je průzkum a čištění. Prací s vyšším já hledáme příčiny negativních programů a žádáme vyšší já o vyčištění. Při zkoumání životů minulých i jiných zjišťujeme obvykle pouze o koho se jednalo a o jaké energie. Poté se dá program vyčistit. Vždy se ujišťujeme, že my sami jsme čistým "nástrojem" a že pracujeme s VJ.