Jmenuji se Jana Čekanová a zabývám se technikami propojujícími fyzické a duševní tělo, zemi s vesmírem, život s žitím. Můžete se zde dozvědět více o různých zapomenutých schopnostech, stejně jako o různých lidových i novodobých praktikách vedoucích k upevnění fyzického, duševního i duchovního zdraví...

Zvládnutí práce s energiemi, stejně jako praktiky vedoucí k ozdravení a pročištění těla, aury, čaker i prostoru, nabízím nejen formou služeb, ale také si je můžete sami osvojit na kurzech a seminářích. Na těchto stránkách naleznete vše potřebné, máte-li zájem se učit, máte-li zájem o službu, máte-li jen zájem se rozhlédnout - VÍTEJTE!

 Výuky zapomenutých dovedností v pohodlí domova -  formou výukových videí.

Jestli pro vás mají mé články a texty smysl, prosím podpořte můj web.

Váš finanční dar můžete zaslat na účet 670100-2208893812/6210 nebo pomocí QR kódu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup  a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Jana Čekanová

Identifikační číslo osoby: 10051678

Není plátce DPH

Kontaktní údaje:

internetové stránky: www.janacekanka.cz

email: fitness-cekanka@seznam.cz

telefon: +420 608 313 531

Číslo účtu pro bezhotovostní platby v České republice

M banka 670100-2208893812/6210

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím formuláře jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami, cenami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7. Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

8. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

9. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

12. Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců.

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ / SLUŽBY

1. Převodem kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Číslo účtu je uvedeno výše a bude zasláno emailem spolu s pokyny k platbě.

2. Dobírkou v hotovosti v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo na přepážce České pošty (částka bude poslána na adresu či účet prodávajícího-poštovní poukázka typu C či A)

POŠTOVNÉ A ZPŮSOB DOPRAVY

1. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání, na váze zásilky a na státu, kam bude zboží dodáno. 

2. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty 

3. Pokud zákazník objednané zboží nevyzvedne je povinen uhradit náklady poštovného, které si zvolil při objednávce a uhradit ho to do tří dnů provozovateli.

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle za 2-5 pracovních dnů. Maximální lhůta činí ve výjimečných případech 10 pracovních dnů.  Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.paua.cz (viz. níže) a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Vznikne-li na zboží  reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.

2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese fitness-cekanka@seznam.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici). 

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady. 

4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

6. Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem Českou poštou, se řídí reklamačním řádem České pošty. Tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky, jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny všechny finanční prostředky (cena zboží a zaplacené poštovné). Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí dobírky), nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků. Prosím pamatujte, že téměř všechny problémy je možné po vzájemné dohodě vyřešit.

7. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží. Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy (zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy) do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí po tomto oznámení zboží poslat zpět. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu prokázat, že u něho zboží zakoupil. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Před odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen kontaktovat prodávajícího e-mailem na fitness-cekanka@seznam.cz

V případě vrácení zboží si náklady na dopravu kupující hradí sám.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny.

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a) zboží bylo omylem zničeno či poškozeno a nebude nalezen výrobek obdobné velikosti, kvality a ceny b) výrazným způsobem se změnila cena zboží V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje registrovaných zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

3. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

CHCETE NÁS KONTAKTOVAT?

Informace uvedené na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s lékařem. Důvodem uvedení této informace je EU.