VĚDA O PRAVDĚ 

30.08.2021

 K INEZIOLOGIE - SVALOVÝ TEST

= VĚDA O PRAVDĚ

učení D. R. HAWKINSE

KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST MOHOU POUŽÍVAT POUZE OSOBY, JEJICHŽ VĚDOMÍ PŘESAHUJE HODNOTU 200 a jejichž nitro je nezaujaté a neslouží tak osobním cílům. Při testování musí záměry obou osob při kladení otázek směřovat pouze ke zjištění pravdy pro ni samotnou, nikoli pro potvrzování vlastních teorií či postojů.


Kineziologie je rovněž nauka o svalech a jejich pohybech

Kineziologické testování svalů demonstruje spojení mezi myslí a tělem. Kineziologie poprvé ukázala úzký vztah mezi myslí a tělem, odhalila,

že mysl myslí tělem samotným.

Pro tento záměr - reakce těla na škodliviny, stav vnitřních orgánů, určení alergenů atd...může být osobní kalibrace testovaného člověka již 160, na rozdíl pro práci s polem vědomí, kde je zapotřebí 200 osobní kalibrace na stupnici mapy vědomí

Příznivé fyzické podněty ZVĚTŠUJÍ sílu některých indikačních svalů, zatímco škodlivé podněty (např. chemie) způsobují, že tyto svaly ZESLÁBNOU.

Tělo ví, co je pro něj dobré a co špatné, a pomocí svalového testu je schopno to signalizovat , odhalit zdravé od nezdravého (nutná kalibrace 160), pravdu a lež (nutná kalibrace 200).


KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST

Tato technika se dá použít bez omezení naprosto na cokoli, kdekoli v čase a prostoru. Pravda o čemkoli je skutečně k dispozici, a to během několika sekund. A zadarmo, pouze za optání. Svalový test využívá odpovědi univerzálního energetického pole vědomía proto je možné okamžitě prozkoumat pravdivost jakéhokoli tvrzení o čemkoli. Fakt, že je pravda o čemkoli kdekoli ve vesmíru přístupná na základě pouhého požádání, je natolik šokující, že otřásá všemi základními lidskými předpoklady.

VĚDOMÍ je identifikovatelné a lze je zcela konkrétně definovat a měřit. Je odrazem úrovní pravdy, moci a vlivu. Metoda svalového testu se dá použít např. pro vědecké výzkumy. Hodnotu výzkumu lze určit dříve, než se do něj začnou vkládat peníze, čas atd..


Svalový test lze použít na kteroukoli oblast vědy, obchodu, farmakologii, a další různá odvětví, včetně politiky.

Každý člověk je naladěn na specifickou úroveň vědomí. Tyto neviditelné úrovně vědomí řídí celé společnosti i jednotlivce prostřednictvím fenoménu, jemuž říkáme "atraktorové pole" 

Každá úroveň odráží určité rozmezí, v rámci kterého může bytost činit rozhodnutí. Nejen. Každá úroveň určuje, jak bude člověk jednat.

Úrovně vědomí lze znázornit pomocí logaritmické stupnice od jedné do tisíce.

Již při narození má každá lidská bytost určitou úroveň vědomí. (Je rovněž stanoven přesný čas smrti fyzického těla).

Mapa úrovní vědomí


MĚŘENÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ

probíhá pomocí svalového testu, během něhož se jako citlivý biologický měřící nástroj používá nervová soustava člověka a jeho životní energie, přítomná v jeho akupunkturním energetickém systému. Tuto techniku nelze provádět pomocí neživých vědeckých přístrojů. Na přítomnost pravdy nereaguje pouze fyzické tělo, nýbrž také pole vědomí. (Mapa vědomí - stupnice 1-1000 (R. Hawkins)


PRAVDA - NEPRAVADA

Nad 200 - úrovně pravdivosti, pod 200- úrovně nepravdivosti.

Nejnižší pole jsou nejblíže živočišnosti a zahrnují NEGATIVNÍ EMOCE (strach, hněv, úzkost, zášť...). Pod úrovní 200 je jedinec pod vládou kolektivního pole vědomí. Po překročení této kritické úrovně vědomí (200) je energie v mozku odlišná a umožňuje

rozvoj mozku éterického (energetického).

Jedním z hlubokých dopadů rozvoje éterického mozku je, že přežívá fyzickou smrt a shromažďuje karmické vzory. Na úrovni 200 dochází k zásadní změně vyzařování. Směrem k vyšším hodnotám rychle přibývá světla, směrem k nižším úrovním světla rychle ubývá. Jednoduchý svalový test pouze ukazuje, zda je "světlo"

zapnuté (pravda), nebo vypnuté - nepravda.

Obsah pole je dán jeho vlastnostmi.

Úroveň 100 - úroveň apatie - chybí ohled na druhé, panuje zde lež,, výmluvy, není daleko ke zločinnosti. Úroveň 170 - zaujatost, překrucování politikaření, úroveň 180 - nedostatek osobní odpovědnosti, úroveň 190 - úroveň pýchy a arogance, překrucování reality-hra na viníky a oběti. Úrovně přes 200 ukazují na fungování, službu, účelnost. Nad 300 se objevuje touha pomáhat, srdečnost, dobrá vůle, humánní a dobročinné účely.

POZITIVNÍ EMOCE začínají na hladině 200 a postupně se zvyšují přes rozum - nad 400, lásku 500, bezpodmínečnou lásku 540, osvícené stavy 600...

Jedinci, kteří při svém duchovním vývoji překročí úroveň vědomí 600, jsou schopni si vzpomenout na minulé životy i životní lekce zvolené pro určitý život.

Vždy bylo přítomno stejné vědomí "sebe"

Čím vyšší je úroveň vědomí, tím je jeho frekvence nejen vyšší, ale zároveň stále rychleji roste.

Hranice 200 je kritickou úrovní pro přechod mezi pravdou a nepravdou.

Kritická úroveň 200 tedy ukazuje zásadní proměnu vědomí od pouhého zaměření na sebe na úkor druhých, ke vstřícnějším úrovním, kdy už se ohled i na druhé objevuje.

Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých.

Dosažením úrovně 200 dochází ke změnám ve fyziologických procesech mozku a k rozvinutí mozku "éterického", který není hmotný a skládá se pouze z energie.

PRAVDA

Pravda není pouze výsledkem obsahu a souvislostí, nýbrž hluboce souvisí s úrovní vědomí člověka, a to až do té míry, že co je pravdou na jedné úrovni vědomí člověka, na jiné je vnímáno jako nepravda.

Mysl člověka je v základu velice snadno oklamatelná. Není od přírody schopná odlišovat pravdu od nepravdy. Lidskou mysl je možné přirovnat k počítači. Mozek je hardware, schopný přehrát jakýkoli program, který je do něj vložen. Hardware ovšem neumí chránit sám sebe před falešnou informací. Mysl tak věří jakémukoli "softwaru" (programu), který do ní lidská společnost vloží. Je bez ochrany, nevinná, naivní a důvěřivá.

Lidská mysl bez pomoci nerozezná pravdu od lži.

MOZEK - kromě mozku z protoplazmy, jenž má svá omezení, máme ještě mozek éterický a nad ním se nachází pole vědomí.

Všechny mysli jsou propojené v rámci nekonečného pole energie Božství.

Pole vědomí - (databáze - kolektivní paměť) zaznamenává všechny události, veškerou historii. Shromažďuje všechny informace bez ohledu na to, jak malé či velké jsou. V poli vědomí - na této úrovni - se shromažďuje kolektivní zkušenost všeho života.

Studium fyziologických reakcí (svalového testu), odhaluje úžasné možnosti. Jako by šlo o "červí díru"  mezi dvěma vesmíry, fyzickým světem a světem mysli a ducha, rozhraní mezi dimenzemi. Ve světě plném spáčů, kteří ztratili vlastní zdroj, je náhle k dispozici nástroj k pomoci, který může ukázat toto ztracené spojení s vyšší realitou.


VÁŽNÁ HUDBA

Energie vážné hudby zvyšuje úroveň vědomí a má také pozitivní dopad na pozitivní chování a schopnost učení. Kupodivu také podporuje matematické schopnosti. Je-li dítě vystaveno vážné hudbě, bude později přitahovánok míru, pravdě, krásea bude mu nepříjemné násilí, faleš a vulgarita. Také disko, country, hip-hop a rokenrol nese skrytou energii, na kterou člověk reaguje pocitem radosti ze života.

Metalová hudba naopak strhává úroveň vědomí svou agresivitou, zlem a manipulací.

HUMOR - snižuje strach a kupodivu zvyšuje celkovou úroveň vědomí, neboť vede k dobromyslnějšímu vnímání života. Navíc, dokážeme-li se zasmát svým slabostem, těžko se jim někdo jiný bude vysmívat.

KRITIZOVÁNÍ - POMLUVY- OČERŇOVÁNÍ - UPOZORŇOVÁNÍ NA NEDOSTATKY versus ZDRAVÉ HODNOCENÍ

Kritizování má ve skutečnosti nízkou úroveň, jelikož je nejčastěji projevem závisti, malosti a žárlivosti. "Velký" člověk uznává vynikající kvality. Kritik je naopak závidí, protože je duchovně vyprahlý. "Malý" člověk nenávidí to, co ostatní chválí, podobně jako dítě nesnáší vyznamenané spolužáky.

Kritičnost je vadný postoj, nikoli jakási VYTŘÍBENÁ SCHOPNOST.

ZRALÉ HODNOCENÍ naproti tomu dokáže zvážit všechny aspekty a nepropadá negativním emocím. Posuzuje, ale NESNIŽUJE. Snižování druhých (úroveň 185).

Rozdíl mezi kritičností a zralým hodnocením věcí spočívá v motivaci a záměru.

Zdravá kritika si váží hodnot a zásluh, takže je vyvážená.

Zlá kritičnost se pokouší vypadat sama důležitě, a kritik krmí vlastní narcismus, snaží se zahojit si své vlastní nízké sebevědomí, své neúspěchy, své prohry.

Ten kdo kritizuje se snaží vzbudit dojem, že on sám je lepší, chytřejší i nadřazenější.

Pomluvy mají velmi nízkou úroveň, neboť jejich záměrem je ranit. "Malí" lidé také často praktikují upozorňování na nedostatky čehokoli i kohokoli, ovšem nikoli s pozitivním úmyslem, nýbrž s touhou uškodit a vyvýšit při tom sebe.

OBĚŤ - Pokud se někdo prohlásí za OBĚŤ, je to ihned považováno za skutečnost. Vykreslovat se jako oběť je praktika ega, jak získat důležitost.

SVOBODA - (vnitřní stav) - stav volnosti, nezávislosti, sebeurčení bez omezování.

Existuje celá škála stupňů svobody souvisejících se stupněm vědomí.

Čím níže pod 200 se člověk nachází, tím méně vnitřní svobody prožívá,

a na nejnižších úrovních není možné svobodu zakoušet vůbec.

EMOČNÍ BOLEST - na emoční bolest je člověk citlivý tím více, čím menší má sebepřijetí a sebevědomí.

VZTAHY - nižší mysl vidí vztahy jako soutěž, vyšší mysl jako spolupráci. Vždy je daleko mocnější laskavost, než hádky a bojovnost.

Vždy platí - je lépe uspět, než "vyhrát". To však dokáže pouze mysl nad 200.

POKROUCENÁ PRAVDA (úroveň 130 - 195) vyznívá pro lidi přitažlivě. Jedná se však o vlka v rouchu beránčím. Zuřivý mluvčí se třese emocemi a divokými gesty ukazuje prstem do výše. Snaha o nahrazení pravdy přežívá stále a je hlavním důvodem válek a genocid. Šíří se jako virus chytlavých tvrzení (tzv. Memy). Jde ale hlavně o mlžení a prezentování vlastního výkladu věcí tak, aby bylo dosaženo vítězství ve volbách.

Představitelé země, nebo společnosti. (vládci - vláda - lid)

více  - úrovně vědomí politických stran a politiků

Lidé by neměli vkládat svůj osud do rukou instituce s úrovní vědomí pod úrovněmi vědomí 200.

Země a režimy s úrovní pod 200 nejsou v souladu s pravdou a tudíž se jim nedá důvěřovat.

Pokud úroveň vědomí nedosahuje kalibrační úrovně 200, představitelé nehrají podle pravidel "fair-play". Myšlenka míru pro ně nemá valnou cenu, podobně jako čestnost, upřímnost a vstřícnost, které jsou spíše vnímány jako směšné. Fungují podle naprosto jiných pravidel, zejména vlastního zájmu, zisku, nezodpovídání se obyvatelstvu, ba dokonce ani zákonu. Tito lidé jsou ovládáni pýchou, arogancí, soutěživostí, pomstychtivostí a velikášstvím. Chtějí být obyčejně uctívání jako spasitelé a vystavují své podobizny. Člověk s integritou se spokojí s obyčejným respektem.

Psychodynamika velikášských vůdců se nijak podstatně neliší od recidivisty (psychotické osobnosti chronického sociopata). Ten necítí lítost ani zodpovědnost vůči okolí, zároveň není schopen věnovat pozornost varovným signálům.  

KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST SI MŮŽETE OSVOJIT NA KURZU KINEZIOLOGIE